Výchovně vzdělávací činnost Červeného kříže

V souvislosti s působením různých medicínských a zdravotních organizací se často mluví o prosociálním, antisociálním, neutrálním nebo nestranném chování. Typickými představiteli tohoto chování jsou organizace typu Červený kříž a Červený půlměsíc. Nesmějí stranit žádnému účastníku konfliktu, diskriminovat národnostně, nábožensky, rasově či politicky. Tato pravidla patří mezi sedm základních principů – humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost a řídí se jimi Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

Mezinárodní hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce bylo založeno roku 1863. Je nestranné a neutrální a poskytuje pomoc a ochranu lidem zasaženým katastrofami a konflikty. Tvoří největší světovou humanitární síť a má tři složky – národní společnosti, Mezinárodní výbor Červeného kříže a Mezinárodní federaci Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Úkoly a postavení složek této asociace plynou především z Ženevských úmluv, Statutu Mezinárodního hnutí Červeného kříže a rezolucí Mezinárodních konferencí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Toto mezinárodní hnutí sdružuje téměř 91 milionů členů a je stále přítomno v 191 zemích světa. Nejvyšším orgánem Hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce jsou Mezinárodní konference Červeného kříže a Červeného půlměsíce a zasedají zpravidla 1x za 4 roky.

Organizace Červeného kříže a Červeného půlměsíce se zabývají také výchovnou a vzdělávací činností. Český červený kříž dává možnost žákům základních škol získat znalosti pro poskytování první pomoci prostřednictvím kroužků mladých zdravotníků. Zde získávají základní informace a znalosti o složení a činnosti lidského těla, o poskytování první pomoci, obvazové technice, polohování a dopravě raněných, o poskytování první pomocí při hromadných neštěstích a podobně. V kroužcích mladých zdravotníků se však nezaměřují jen na výuku první pomoci. Dozvědí se o činnosti Červeného kříže a Červeného půlměsíce, o životním prostředí atd. Součástí normy Mladý zdravotník II je i sexuální výchova.

S výukou první pomoci se začíná už u dětí, kterým se zábavnou formou dá vysvětlit základní myšlenka – záchrana života a pomoc druhému. Český červený kříž působí na širokou škálu dětí a mládeže v celé republice již několik desítek let. Vydává pro tyto účely řady výukových pomůcek a školí učitele – zdravotníky. V lednu 2018 byl spuštěn interaktivní vzdělávací portál Mladý zdravotník. Organizace také pořádá letní pobytové akce spojené s výukou první pomoci a soutěže mladých zdravotníků. Výhodou projektu Výuka první pomoci dětí a mládeže je především to, že se zaměřuje na věkové skupiny, které jsou nejvíce přístupné aktivnímu zájmu o tuto problematiku. Projekt tvoří na sebe navazující systém a absolventi celého systému bývají v oblastech laické první pomoci aktivní i v dospělém věku. Snahou Českého červeného kříže je získat pro tuto aktivitu co nejvíce mladých lidí. Proto i do školních rámcově vzdělávacích programů je problematika první pomoci zařazena na základních i středních školách a v odborných učilištích.