Speciálně pedagogické centrum

Školské poradenské zařízení SPC, Fričova 199, Slaný poskytuje speciálně pedagogickou péči žákům a další služby jejich opatrovníkům, zákonným zástupcům a pedagogům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.Jedná se především o žáky s vícečetným a kombinovaným postižením, dále mentálně, tělesně postižené, autistické žáky i žáky s ostatními typy postižení.

Identifikační údaje
Naše nabídka
Informace pro zájemce
Pracovníci SPC
Výroční zpráva