Pracovníci SPC

Speciální pedagog provádí depistáž zdravotně postižených žáků ve spolupráci s odbornými lékaři, pedagogicko psychologickými poradnami, dalšími institucemi a se speciálně pedagogickými centry. Zjišťuje a provádí komplexní speciálně pedagogickou diagnostiku žáků se zdravotním postižením s návrhem opatření či zmírnění následků postižení žáka a na základě stanovené diagnózy doporučuje volbu správného typu školy. Ve spolupráci s rodiči/zákonnými zástupci/opatrovníky a ostatními pracovníky Školského poradenského zařízení SPC připravuje podle stupně a druhu postižení a míry intelektových schopností individuální výchovný a vzdělávací plán pro učitele a podklady pro výchovné pracovníky dalších institucí. Předává informace rodičům/zákonným zástupcům/opatrovníkům a učitelům formou názorných ukázek práce s žákem u jednotlivých složek výchovy a zabezpečuje přímou práci s žáky, individuální i skupinovou. Poskytuje odborné konzultace a metodickou pomoc rodičům/zákonným zástupcům/opatrovníkům a učitelům zdravotně postižených žáků zařazených v jiných typech škol a zařízení, a to formou návštěv v místě bydliště i ve Školském poradenském zařízení SPC. Zajišťuje zařazení výchovy POSP (Prostorová orientace a samostatný pohyb zdravotně postižených) do výchovně vzdělávacího programu. Podílí se s ostatními pracovníky zařízení na profesionální orientaci zdravotně postižených žáků, sleduje možnosti jejich pracovních uplatnění. Doporučuje a v případě potřeby zapůjčuje speciální kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené, učebnice, odbornou literaturu a propagační materiály. O své přímé práci s žáky vede potřebnou dokumentaci.

Psycholog provádí psychologickou diagnostiku metodami a přístupy vhodnými pro žáky se zdravotním postižením, orientační psychologické vyšetření v průběhu jejich sledování a komplexní vyšetření v souvislosti s rozhodnutím o zařazení žáka se zdravotním postižením do vhodného oboru střední školy. Práce psycholožky spočívá v odbornosti psychologie přístupů k problémům žáka se zdravotním postižením a jeho rodičů/zákonného zástupce/opatrovníka. Diagnostikuje pravděpodobné příčiny poruchy psychiky žáka se zdravotním postižením, navazuje spolupráci s odbornými lékaři, kteří po posouzení neurologického, senzorického a celkového somatického vývoje žáka, určí další terapeutický postup. Pravidelně pečuje o žáky se zdravotním postižením, kteří jsou v péči Školského poradenského SPC, podílí se na práci s žáky formou psychoterapeutického působení, využíváním individuálních či skupinových rehabilitačních činností. Vede administrativu spojenou se záznamem o vykonané individuální práci s žákem. Poskytuje odborné konzultace rodičům/zákonnému zástupci/opatrovníku, učitelům a případně asistentům ZP žáků a pomáhá jim při řešení vzniklých výchovných a výukových problémů. Poskytuje podpůrnou psychoterapii ZP žákům a krizovou intervenci v souvislosti se vzniklými problémy- např. náhlé zhoršení obtíží, problémy ve školní práci apod. Spolupracuje s odbornými pracovníky ostatních školských poradenských zařízení zvláště tam, kde se jedná o žáky s více vadami, kteří jsou klienty více školských poradenských zařízení.

Sociální pracovník posuzuje sociální problematiku, diagnostikuje potřebnost zákonného zástupce/opatrovníka z hlediska možnosti jejich práv, ale i povinností ke klientovi. Poskytuje odborné rady v oblasti legislativně-právní, pomáhá v uplatňování nároků klientů.¨Zastoupení na úřadech v případě, kdy rodiče/zákonní zástupci nejsou schopni vést úřední jednání, pomáhá při sepisování jejich žádostí a zastupuje je na úřadech. Hájí zájmy klientů a spolupracuje se zainteresovanými organizacemi (školami, PPP, SPC, MěÚ, ÚP, soudy), dále s výrobci kompenzačních pomůcek, s oftalmology, s odbornými lékaři a dalšími, kteří nějakým způsobem jsou ve vztahu ke klientovi. Poskytuje poradenství s dávkami sociální pomoci a sociální podpory, pomáhá při vyřizování příspěvku na péči, doporučuje výběr kompenzačních, doporučuje krátkodobé zapůjčování kompenzačních pomůcek ze Školského poradenského zařízení SPC.

Odborný zdravotnický pracovník – lékař zajišťuje koordinaci Školského poradenského zařízení SPC s ošetřujícími lékaři u tělesně a mentálně postižených žáků. Podílí se na přípravě rehabilitačních programů, zejména na vytváření metod a technik rehabilitací. Posuzuje lékařskou diagnostiku žáka ve vztahu ke vzdělávacímu procesu. Doporučuje vhodné rehabilitační a kompenzační pomůcky postiženým žákům.