Nabídka speciálně pedagogického centra

Psychologická a speciálně pedagogická diagnostika žáků s kombinovaným postižením, mentální retardací včetně těžké a hluboké, vícečetným postižením, poruchami autistického spektra, tělesným, sluchovým a zrakovým postižením a vadami řeči.
Včasná intervence, diagnostika ve školním i rodinném prostředí, v případě ústavních klientů – žáků také v jejich přirozeném prostředí (domově pro osoby se zdravotním postižením, chráněném bydlení, denním stacionáři, domově se zvláštním režimem apod.).
Metodická pomoc pro zákonné zástupce, opatrovníky a pedagogické pracovníky škol a školských zařízení (tvorba, návrhy a nabídka speciálních pomůcek, podpora stimulace žáka v rodině, úprava prostředí).
Navázání spolupráce s dalšími odbornými pracovišti, koordinace péče o klienta s dalšími školskými zařízeními, školou a ordinacemi.
Zpracování návrhů k zařazení do režimu vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomoc při výběru školy.
Tvorba plánu péče o žáka (pomoc při vypracování IVP, pomoc při skupinové i individuální integraci žáků).
Přímá individuální nebo skupinová práce s klienty (reedukace, rozvoj komunikace včetně alternativních a augmentativních forem komunikace, rozvoj hrubé a jemné motoriky, grafomotoriky, sebeobsluhy, relaxační techniky…).