Tikové poruchy

Vůlí obtížně ovlivnitelné opakující se pohyby nebo záškuby svalů řadíme mezi tak zvané tikové poruchy. Mohou se projevovat i jako mimovolná hlasová produkce nebo komplexnější vzorce chování. Rozeznáváme přechodné tikové poruchy, které se vyskytují maximálně 1 rok a chronické tikové poruchy, jenž trvají déle než 1 rok až trvale. Nejzávažnější tikovou poruchou je Tourettův syndrom.

Tiky jsou málo ovlivnitelné, rychlé a nerytmické pohyby nebo záškuby svalů nebo mimovolná hlasová produkce, která neslouží ke komunikaci. Tiky se neobjevují v průběhu spánku. Postižený jedinec může částečně vůlí tiky ovládnout nebo potlačit, ale protože jsou jakýmsi ventilem vnitřního psychického napětí, může se místo ovládnutého tiku objevit tik nový. Proto se při léčbě nezaměřuje lékař na léčení určitého tiku, ale na odstranění psychického napětí, které tik podmiňuje.

Tikové poruchy se častěji vyskytují u chlapců a více v dětství než v dospělosti. V dospělosti se můžeme s tikovými poruchami setkat v případě degenerativních změn mozku, například při alkoholismu. Tiky rozdělujeme na jednoduché a komplexní a na motorické a vokální. Je však někdy obtížné rozlišit, zda se jedná o tik jednoduchý nebo komplexní.

Motorické jednoduché tiky se projevují jako opakované, mimovolní a neúčelné pohyby rukou, ramen, nohou i celého těla nebo záškuby svalů, hlavně v obličeji. Jedná se o mrkání, trhavé pohyby šíje, záškuby úst, grimasy v obličeji, krčení nosu, pohazování hlavou nebo vlasy, pohyby rameny, mračení se nebo strnulý úsměv. Objevují se ve chvíli, kdy je jedinec nervózní, nejistý, rozpačitý. Motorické komplexní tiky vypadají jako účelný pohyb, např. sahání si na nos, mnutí kořene nosu, žmoulání ucha nebo neúčelné upravování si vlasů, svírání nebo mnutí rukou, přešlapování, poposedávání nebo poskakování. Mohou se ale také projevovat jako nápadné formy chování, a to točení se, předklánění se, olizování se, plivání.

Vokální jednoduché tiky jsou mimovolní, opakované, neúčelné hlasové projevy. Patří sem pokašlávání, mručení nebo mlaskání, syčení, hekání. Dalším projevem bývá opakování slov nebo vkládání slov do vět, která tam významem nepatří a časté opakování slovíček takže, tedy, jako, ano, že ano a podobně.

Vokální komplexní tiky se projevují opakováním vlastních slov nebo slov slyšených a celých vět. Postižený člověk může i vykřikovat neslušná slova.

Tiky bývají podmíněny zvýšeným psychickým a emočním napětím. Mohou se vyskytovat samostatně, ale častěji se vyskytují společně s jinými psychickými poruchami, zejména emočními. Výskyt tiků se zvyšuje při stresu, trémě a podobně. Při vykonávání činnosti, které dítě baví a zajímá a je jimi plně zaujato, zpravidla tiky mizí. Tiková porucha, která se projevuje relativně krátce, tedy maximálně 12 měsíců, je nazvána přechodná tiková porucha s označením F95.0 a pokud se projevy tiků objevují u daného jedince déle než 1 rok, jedná se o chronickou tikovou poruchu s označením F95.1. Chronická porucha začíná již v dětství a přetrvává do dospělosti, případně i stáří.

Kombinovaná vokální a mnohočetná motorická tiková porucha je nejzávažnější a nazývá se také Tourettův syndrom. Je označován F 95.2. Tato psychická porucha se projevuje od dětství až do stáří, ale v průběhu života se projevy mění. Někdy porucha začíná až v adolescenci. Střídají se období, kdy je psychický stav daného jedince lepší, s obdobími, kdy se stav zhoršuje.

Při Tourettově syndromu se vyskytují motorické komplexní tiky i tiky vokální. Dochází při nich k rozmáchlým pohybům, opakování a vykřikování slov nebo vět v nevhodných situacích a slova a věty mohou být někdy i vulgární. Porucha se projevuje častěji u chlapců.

Poruchy se stereotypními pohyby (F98.4) nepatří k tikovým poruchám. Tyto poruchy se projevují vůlí ovládanými pohyby. Nejedná se tedy o mimovolní pohyby nebo tiky. Je to například pohupování celým tělem nebo hlavou, tlučení hlavou, pleskání rukama, kousání do rtů, rukou nebo jiných částí těla. Pohyby jsou často rytmické, opakují se a jsou bez zjevného účelu.