Reflexe a evaluace v učitelské profesi

Reflexe (z lat. reflexio – odraz) znamená schopnost ohlédnout se za určitou situací a vyvodit z toho zlepšení pro příště s cílem analýzy a objevu prvků pro pozitivní růst. Ve výuce se reflexe využívá ke zpětné vazbě, aby došlo ke zkvalitnění výuky. Důležitou součástí je sebereflexe, dále lze využít deník, videozáznam, vyslechnout si názor pedagogického kolegy, kterého pozvete na hospitaci, či využít zpětné vazby žáků, ať už formou dotazníků, cíleným rozhovorem či diskuzí.

Evaluace (z fr. évaluer – vyhodnotit) je systematické posouzení kvality, hodnoty a významu určitého objektu. Pedagogická evaluace se zabývá sběrem a vyhodnocováním dat, týkajících se kvality vzdělávání v rámci celého vzdělávacího systému i na školách. Důležitou součástí pedagogiky je autoevaluace a hospitace.

Reflexe vlastní práce a její následná evaluace, během které učitel sebekriticky posuzuje svoji práci s cílem odstranit nedostatky, je součástí učitelské profese. Někteří učitelé provádějí tuto činnost naprosto intuitivně, někteří ale mají propracovanější systém, cílený na snahu zdokonalit svoji práci a zlepšít své vyučovací metody, např. za využití moderních pomůcek.  To bývá úspěšnější u škol, kde na reflexi a evaluaci spolupracuje více učitelů, kde hovoří o své práci, hodnotí ji a vzájemně se ovlivňují a podporují.

Pro reflexi existuje mnoho způsobů, jak shromáždit informace a poté je vyhodnocovat. Hlavním výsledkem reflexe a evaluace by mělo být zvýšení kvality výuky, zvednout motivaci a postoj žáků k učení a zlepšit vzájemnou komunikace mezi žáky a učitelem, které povede k lepší spokojenosti jak u žáků, tak u učitele.

Pomocí sebehodnocení si osvojujeme učení ze skutečnosti. Je důležité si nejdřív nadefinovat, o co usilujeme. Na toto existuje i celá řada podrobných formulářů pro podrobné vyhodnocování.

Snaha bez vyvinutí činnosti je neproduktivní a zbytečná. Cílem evaluace je, aby se učitel stal takovým učitelem, který o své práci přemýšlí a usiluje o zlepšení. Sebereflexe by měla probíhat po celou dobu učitelské kariéry a učitel by ji měl učit i své žáky.

Lukáš Středa
Euroinstitut