Etika v práci asistenta pedagoga

Etický kodex asistenta pedagoga vychází z Charty lidských práv Spojených národů a Úmluvy o právech dítěte.

Mezi etická pravidla patří respektování jedinečnosti každého žáka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, životě celé společnosti. Musí jednat v souladu se zájmy žáků, zákonných zástupců, pedagogů, institucí, společnosti a profese. Respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby současně nedocházelo k omezení takového práva u druhých osob. Také pomáhá podle svých možností a možností žáků jemu svěřených do péče svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji.

Profesně se asistent pedagoga etickým kodexem zavazuje k tomu, že bude i nad rámec svých pracovně právních povinností naplňovat lidský a společenský smysl profese asistenta pedagoga především ustavičnou prací na sobě, rozvíjením své osobnosti a odborné erudice.

Pravidla etického chování asistenta pedagoga ve vztahu k žákovi

Asistent pedagoga v duchu demokratických principů respektuje, uplatňuje a obohacuje občanská práva a svobodu, především svobodu přístupu ke vzdělání a právo na stejné šance ve vzdělání pro všechny.

Jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva žáků a vede žáky k vědomí odpovědnosti sama za sebe.

Dále asistent pedagoga pomáhá svěřeným žákům realizovat jejich lidský potenciál a pomáhá jim stát se platným členem společnosti.

Důležité je, aby chránil právo žáka na soukromí a důvěrnost jeho sdělení. Nepodává informace týkající se žáka žádné třetí nezúčastněné straně. Je povinen udržovat v tajnosti důvěrné informace o žácích, které získal při vyučování nebo při mimoškolní činnosti.

Asistent pedagoga se snaží, aby do výkonu jeho povolání nepronikaly rušivé problémy. Pracuje tak, aby všechny zúčastněné osoby, s nimiž přichází při výkonu své práce do styku, vnímaly, že se jim dostává odborně kvalifikované a lidsky vysoce hodnotné služby.

Snaží se nalézt optimální rovnováhu mezi povinnostmi a odpovědnostmi žáka na jedné straně a právy a svobodami žáka na druhé straně tak, aby práva a svobody žáka nebyly ohroženy a mohly být realizované v nejvyšší možné míře.

Jeho snahou také je to, aby autoritativní pedagogický přístup byl uplatňován pouze v nutné míře a aby byl v nejvyšší možné míře v žákovi respektován partner, který si osvojuje samostatné a odpovědné realizování osobních práv a svobod.

Asistent pedagoga se snaží profesionálně podílet na tom, aby žák nebyl vystaven lidskému ponížení a neúměrnému psychickému zatížení. Pracuje s přihlédnutím k individuálním potřebám konkrétního žáka, s velkou obezřetností a taktem.

Pravidla etického chování asistenta pedagoga ve vztahu k zaměstnavateli a ke kolegům

Asistent pedagoga odpovědně plní své povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy a popisu práce ke svému zaměstnavateli. Respektuje vedení školy a pedagogy, kteří se podílejí na výchově a vzdělávání žáka nebo žáků, s nimiž asistent pedagoga pracuje. Je povinen seznámit se s cíli a principy fungování školského systému a institucí, v jejichž rámci působí, aby mohl správně a efektivně vykonávat svou práci.

Respektuje všechny pedagogy, s nimiž spolupracuje a týmovou výchovně vzdělávací práci chápe jako přirozený rámec svého působení.

Asistent pedagoga respektuje znalosti a zkušenosti svých kolegů, pedagogů, vychovatelů a ostatních odborných pracovníků. Podílí se na spolupráci s nimi a tím zvyšuje kvalitu lidské práce.

Je důležité, aby respektoval rozdíly v názorech a praktické činnosti kolegů, pedagogů, vedení školy a ostatních odborných pracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřuje na vhodném místě a vhodným způsobem a zásadně nekritizuje práci pedagogů před žáky nebo jejich zákonnými zástupci.

Pravidla etického chování ve vztahu ke svému povolání a odbornosti

Asistent pedagoga dbá na udržování a zvyšování prestiže svého povolání. Snaží se o odbornou úroveň své práce a o uplatňování nových přístupů a metod při pomoci žákům během výuky nebo při mimoškolních činnostech. Vykonává své povolání na takové odborné úrovni, jaká odpovídá současnému stavu pedagogiky.

Své odborné znalosti si doplňuje a stále se vzdělává.

—————————————————————————————————————————

  • Asistent pedagoga je pedagogický pracovník a jeho činnosti jsou legislativně definovány. Je zaměstnancem školy nebo školského zařízení.
  • Funkci asistenta pedagoga zřizuje ředitel školy se souhlasem krajského úřadu. Ředitel školy stanovuje těmto zaměstnancům náplň práce a zařazuje je do příslušné platové třídy.
  • Asistent pedagoga musí splňovat určité předpoklady. Jedná se o osobní a kvalifikační předpoklady.
  • Na jeho práci se může veřejnost dívat z mnoha úhlů pohledu. Každý asistent pedagoga by se měl při své práci řídit různými zásadami. Kromě pracovně právních zásad považujeme za nejdůležitější etické zásady, založené na demokratických hodnotách a lidských právech.