Zdravá výživa a mentálně postižený žák

Rámcový vzdělávací program pro žáky učebního oboru Provozní služby věnuje rozsáhlou hodinovou dotaci přípravě pokrmů v rámci odborného předmětu i rozsáhlé hodinové dotace během odborného výcviku. Když Střední škola Euroinstitut vytvářela pod RVP provozní služby svůj vlastní školský vzdělávací program Úklid a výpomoc, určený zejména pro mentálně postižené žáky, bylo právě soustředění na předměty odborné přípravy a vlastní odborný výcvik nosným cílem vzdělání. Naši žáci nejsou děti, ale klienti domovů pro zdravotně postižené, tedy široké věkové spektrum od mladých dospělých až po žáky ve věku středním. Ozývaly se hlasy některých úředníků, že by bylo lepší se soustředit na vzdělání trivia. Tehdy jsem zaoponovala, že dospělí mentálně postižení potřebují spíš pracovní a praktické návyky. Výuka čtená, psaní a počítání jim práci nezajistí. Když byli mladí, zbavoval je náš stát školní docházky a na „stará kolena“ už mnoho asi nedohoní. Pokud se naučí více písmen abecedy, asi práci nedostanou. Pokud se však naučí prát, uklízet či připravovat jednoduchá jídla, mají šanci získat zaměstnání.

Rámcový vzdělávací program pro žáky učebního oboru Provozní služby věnuje rozsáhlou hodinovou dotaci přípravě pokrmů v rámci odborného předmětu i rozsáhlé hodinové dotace během odborného výcviku.

V rámci školního vzdělávacího programu zařazujeme předmět zaměřený nejen na přípravu pokrmů, ale s ní související zásady zdravé výživy. Výuka je přizpůsobena žákům. Podle kapacity chápání poskytujeme žákům vědomosti a dovednosti o přípravě pokrmů podle tradičních receptur, surovinách, jejich zpracování a správného použití při přípravě pokrmů v souladu s moderními trendy odpovídajícími racionální výživě.

Odborný výcvik při přípravě pokrmů je těžištěm pro praktické osvojení dovedností a aplikaci všeobecných a odborných vědomostí. Plní funkci integrujícího předmětu, v němž se realizují praktické činnosti nutné pro získání profesionálních návyků, upevňují se zde dovednosti získané praktickou činností i teoretickou přípravou, utvářejí se potřebné návyky a získávají první zkušenosti. Žáci se učí účelné organizaci práce, hospodaření s daným materiálem, používáním techniky pro potřeby daných provozů (např. kuchyňky přímo v sociálních zařízeních nebo kuchyňky ve škole, ale i kuchyně na reálných pracovištích sociálních partnerů školy apod.), dodržování zásad bezpečnosti práce a hygienických a ekologických norem. V odborném výcviku jsou žáci vedeni k odpovědnosti za plnění úkolů a kvalitu vykonané práce. Odborný výcvik je proto vykonáván ve vhodně vybavených zařízeních pod vedením pedagogických pracovníků (speciálních pedagogů) a /nebo kvalifikovaných instruktorů.

Mgr. Taťána Kuhnová