Snoezelen

Snoezelen je multisenzoriální místnost určená k poskytování pozitivně naladěného prostředí. To může mít pozitivní vliv na relaxaci, poznávání, stimulaci smyslů, odbourávání rizikových projevů jedince, posílení schopnosti adaptace, socializaci, interakci a přináší klientům i nové zkušenosti a prožitky. Tato místnost by měla být bezpečná, bezbariérová, dostatečně izolovaná od rušivých vlivů okolí, zatemněná. Zařízení by mělo být jednoduché s možností variability a se snadnou údržbou. V současnosti je snoezelen využíván zejména u dětí se zdravotním postižením, ale i u dospělých osob se zdravotním znevýhodněním, u pacientů léčeben dlouhodobě nemocných, u klientů rehabilitačních stacionářů apod.

Hlavním principem práce ve snoezelenu je vytvoření prostředí, které nabízí širokou škálu smyslových podnětů, tzv. senzorickou stimulaci. Smyslové zážitky mají být hluboké, prožité. Zásadním cílem snoezelenu není zlepšení dovedností, výkonu či naučení se něčemu novému, ale hodnota spočívá ve využití volného času, v různých aktivitách nebo příjemném uvolnění.

Při práci s klienty ve snoezelenu není třeba nabízet příliš mnoho podnětů. V Interiéru místnosti se může využívat např. hudba, světelné stimuly, manipulační předměty, polštáře či matrace, čichové, zrakové a hmatové stimuly. Klient má možnost vlastního rozhodování a volby činností, důležité je udržet mezilidský kontakt, respektování přání klienta a akceptování jeho individuálních potřeb.

Na počátku roku 2009 bylo na PedF UK v Praze šetření k využití terapií na školách pro žáky s vícečetným postižením v České republice. Jednalo se o dotazníkové šetření, které ukázalo na kolik je metoda snoezelenu využívána ve vzdělávání vícečetně postižených v Čechách. Šetření se zúčastnilo 44 náhodně vybraných českých škol a školských zařízení, které pracují s dětmi a žáky s vícečetnými postiženími, nejčastěji všech pásem mentálního postižení v kombinaci s tělesným nebo smyslovým postižením, s poruchami autistického spektra, s poruchami chování na bázi ADHD provázejících jiné postižení apod.

Bez podrobného statistického hodnocení lze uvést, že snoezelen využívá až 38,5 % žáků vybraných škol. V porovnání s využíváním dalších terapií (ergoterapie je využívána 37 % klienty, muzikoterapie 46 %, arteterapie 30 %, canisterapie 41 %, dramaterapie 17 %, činnostní a herní terapie 27 %,  reflexní metodiky z fyzikoterapie 15,5 %, aromaterapie 26 %, hipoterapie 21 %, bazální stimulace 27% klienty, další terapie a podpůrné koncepty, jako jsou zraková, orofaciální terapie, trampolining, chirofonetika, biodynamická masáž, barevná terapie aj. jsou využívány 35% klienty) zaujímá multisenzoriální stimulace v snoezelenu významné místo v terapeutické podpoře dětí a žáků těchto škol.