Práva postižených při vzdělávání

Národní ústav pro vzdělání připomněl a zdůraznil ve svém metodickém balíčku školám Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která je z roku 2010. Z hlediska speciální pedagogiky je důležitý zejména její článek 24, který se zabývá vzděláváním. Postihuje řadu nároků a práv postižených v této oblasti. Jedním z nich je i právo na nevylučování osob se zdravotním postižením z bezplatného základního s středního vzdělávání. U nás se tak v minulosti dělo, a to v poměrně širokém měřítku.

Minulé zákony umožňovaly vylučování mentálně postižených žáků dokonce i ze základního vzdělání, a to např. soudními rozhodnutími o zbavování povinné školní docházky a až teprve od 90. let byl takový systém přehodnocen. Přesto zůstalo v naší zemi mnoho mentálně postižených jedinců, kteří základní školou neprošli dodnes. V minulosti byli ze vzdělání vyloučeni, nikdy už pak neměli možnost nebo sílu si vzdělání doplnit.

Jako příslušník již starší generace vzpomínám na své první speciálně pedagogické školení, kde bývali např. středně těžce mentálně postižení označováni za nevzdělatelné. Jak je to v příkrém rozporu s praktickou zkušeností, kdy např. ve středních školách Euroinstitut skládají takto postižení jedinci v ústavní péči úspěšně závěrečné zkoušky. Střední škola Euroinstitut jsou odborná učiliště a praktické školy zaměřené na vzdělávání klientů, kteří žijí v domovech pro osoby se zdravotním postižením a domovech se zvláštním režimem. Umožňují svým žákům získat výuční list v oboru úklid a výpomoc (podle ŠVP 69-54-E/01 provozní služby). To je nejjednodušší dvouletý učební obor s výučním listem určený pro postižené žáky.

Euroinstitut tak pomáhá naplnit uvedenou mezinárodní smlouvu zejména v možnosti rovného přístupu postižených i k bezplatnému střednímu vzdělání v místě, kde žijí. Střední školy Euroinstitut působí ve více krajích.

Leoš Středa

P.S.  Ústava České republiky v čl. 10 stanoví, že vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal Parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu; stanoví-li mezinárodní smlouva něco jiného než zákon, použije se mezinárodní smlouva.