Organické a symptomatické duševní poruchy

Organické a symptomatické poruchy jsou takové psychické poruchy, u kterých je prokazatelná příčina změn v  fyziologii a morfologii centrální nervové soustavy. Jsou způsobeny onemocněním mozku nebo tělesným onemocněním, které ovlivňuje funkci CNS. K organickým psychickým poruchám patří hlavně demence různého původu a symptomatické psychické poruchy, které se týkají tělesné nemoci nebo infekčního onemocnění.

Organické duševní poruchy jsou zapříčiněny vážným onemocněním a poškozením mozku nebo jsou důsledkem tělesného onemocnění. K poškození mozku může docházet primárně nebo sekundárně. Poruchy mohou začínat v kterémkoliv věku, k poškození mozku může dojít kdykoliv. Když dojde k poškození mozku na počátku vývoje a brzy po narození, hovoříme o mentální retardaci a porucha není řazena do této skupiny. Ale i u mentálně retardovaných jedinců se může v průběhu života objevit některá organická psychická porucha.

Psychopatologické projevy poruch bývají velmi rozmanité. Ovlivňuje to způsob poškození mozku nebo tělesné onemocnění, které způsobilo psychickou poruchu.
Demence je vážné narušení průběhu poznávacích procesů a úbytek kognitivních schopností. U člověka bývají postiženy jak nižší, tak i vyšší poznávací funkce – vnímání, pozornost, představivost, paměť, učení, myšlení. Jedinec může trpět bludy a halucinacemi a také dochází ke ztrátě kontroly nad průběhem emočních procesů. Takový člověk není schopen žít samostatně, přestává být schopen vykonávat běžné sociální role v soukromí i v pracovním životě. Demence mívá většinou chronický ráz, postupně dochází ke stálému zhoršování.

O dementním jedinci můžeme mluvit tehdy, pokud vývoj poznávacích, tedy kognitivních funkcí probíhal normálně po určitou část jeho života. Proto musíme demenci oddělit od mentální retardace. Ale i lidé s lehkou mentální retardací mohou během svého života začít trpět demencí.
Demence může mít různý původ. Může nastat u dětí nebo mladistvých a to po úrazu, vlivem dlouhodobého užívání drog a alkoholu nebo některých léků, důsledkem dlouhodobého pobytu ve špatném životním prostředí, v důsledku intoxikace nebo metabolickými změnami, po závažném onemocnění, které nepříznivě ovlivňuje činnost mozku. Ale také v důsledku některých infekčních onemocnění nebo při nádorech mozku. Jako infekční onemocnění můžeme zmínit např. AIDS.

Průběh demence bývá proces dlouhodobý a postupný. Člověk má nejprve potíže s udržením pozornosti, stále obtížněji vnímá více podnětů najednou. Pohyby i psychické procesy jsou pomalejší ve srovnání s dřívějším stavem, celkově se snižuje jeho výkonnost ve všech oblastech života. Přidává se zhoršené vybavování a zapamatování informací, později zapomíná i věci a postupy, které dříve znal. Mívá zhoršenou orientaci v čase a v prostoru a později jsou i nápadné změny v myšlení. Mohou se přidat i bludy a halucinace. Člověk také přestává ovládat své tělesné funkce. Dementní jedinec může začít dělat věci nepochopitelné a může ohrožovat svůj život i život jiných lidí.

Symptomatické duševní poruchy jsou organické poruchy, při nichž dochází k poškození mozku sekundárně v důsledku tělesného onemocnění nebo v důsledku působení toxických látek nebo hormonů. Jedná se o psychické změny, které se objevují při některých infekčních nemocích nebo při nemocích tělesných orgánů. Do této skupiny řadíme široké spektrum dílčích i komplexnějších psychických změn. U některých nemocí jsou doprovodné změny výrazné a dlouhodobé, u některých nevýrazné a přechodné. Některé obtíže mizí současně s odezněním infekční nemoci nebo jen krátce přetrvávají. V těchto případech jsou mezi jednotlivými lidmi velké rozdíly. Také při onemocněních jednotlivých tělesných orgánů se mohou objevovat doprovodné psychické změny.