Inkluzivní vzdělávání

Jedná se o snahu poskytnout vzdělání všem dětem, tedy nezávisle na jejich schopnostech,
individuálních zvláštnostech, znevýhodnění nebo nadání. Cílem školní inkluze je nabízet zařazení dětí
se znevýhodněním do běžných škol.
V inkluzivní škole je odlišnost žáků přijímána a dokonce i vítána. Dětem přináší setkání s jinými žáky
důležité vybavení do života v podobě získání respektu a empatie, tolerance a ohleduplnosti
k ostatním. Děti se učí komunikovat, spolupracovat a vzájemně si pomáhat. Také je důležité, že se učí
o pomoc požádat a uvědomit si své potřeby.
Učiteli dává zažít různorodost ve výuce, umožňuje mu poznat, že každé dítě má nějaké silné stránky,
musí si promýšlet pedagogické postupy tak, aby vyhovovaly všem.
Inkluzivní přístup ke vzdělání pomáhá žákům se speciálními potřebami, včetně zdravotního postižení.
Jsou vzděláváni ve školách v místě bydliště v běžných třídách společně s vrstevníky. Je jim
poskytována podpora a vedení, které vede k jejich účasti na společném vzdělávání a zároveň
naplňuje a respektuje jejich individuální potřeby  a rozvíjí jejich silné stránky.
Pedagog se věnuje všem dětem rovnocenně a každý žák se stává objektem individualizovaného
přístupu. Toto považuje inkluzivní přístup za přínos pro všechny žáky. Na inkluzivní školu jsou kladeny
vyšší nároky. Jedná se především o uzpůsobení prostředí, pomůcek, využívání asistentů ve výuce a
péči o duševní zdraví všech žáků i učitelů.
Inkluzivní vzdělávání je moderní pojem a často bývá spojován se slovem integrace. Inkluze a
integrace jsou pojmy vesměs totožné. Inkluze je přístup, který předpokládá zařazení všech dětí do
běžné školy, protože právo na vzdělání je pro všechny žáky automatické. Inkluzivní škola vzdělává
všechny žáky společně a poskytuje každému jednotlivci individuální přístup podle jeho individuálních
potřeb, které průběžně vyhodnocuje. To minimalizuje možnost vyčlenění z výuky i z kolektivu a boří
možné sociální a vzdělávací bariéry.
Inkluzivní vzdělávání může fungovat jen tehdy, když škola vytvoří konkrétní opatření podpory pro
žáky i pro učitele a asistenty. Taková škola se věnuje nastavování rovných podmínek tak, aby
vyhověla všem žákům. Chce, aby ze společného vzdělávání měli prospěch všichni.