Vzdělávání a výchova ve speciální pedagogice

09.04.2017 10:42
Až  do 19. století panoval obecný názor o společenské neupotřebitelnosti mentálně postižených. To vedlo zpočátku k represivnímu přístupu, později k závislosti postižených na dobročinnosti jiných. Nová kvalita péče přišla se zrodem humanismu. Byly zřizovány ústavy a souběžně se...
01.04.2017 16:40
Organické a symptomatické poruchy jsou takové psychické poruchy, u kterých je prokazatelná příčina změn v  fyziologii a morfologii centrální nervové soustavy. Jsou způsobeny onemocněním mozku nebo tělesným onemocněním, které ovlivňuje funkci CNS. U organicky podmíněných duševních poruch je...
31.01.2017 15:22
Činnostní učení je vyučovací metoda, která je založena na aktivním zapojení žáků do výuky. Dává jim prostor ke konkrétním činnostem, samostatnému uvažování a vytváření vlastních názorů a otázek. Žáci jsou motivování k projevování vlastní iniciativy, nejsou pouze pasivními příjemci informací,...
15.12.2016 15:25
Etický kodex asistenta pedagoga vychází z Charty lidských práv Spojených národů a Úmluvy o právech dítěte. Mezi etická pravidla patří respektování jedinečnosti každého žáka bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, mateřský jazyk, věk, pohlaví, zdravotní stav, životě...
05.12.2016 15:28
Pojmem integrace se označuje stav, kdy se postižený jedinec začleňuje zpět do společnosti, ze které byl předtím na základě svého postižení vyčleněn, tedy segregován. Školní integrace tedy znamená i integraci sociální.  Zařazení některých postižených dětí do speciálních škol v sobě nese mnohá...
11.11.2016 15:32
Mezigenerační komunikace jako součást speciální a léčebné pedagogiky je zaměřena do několika rovin, mimo jiné i na prevencí ageismu [ejdžismu]. Ageismus je slovo pocházející z angličtiny (age = věk), je to věková diskriminace. Jde o proces systematického stereotypizování a diskriminace proti...
07.11.2016 15:36
V České republice nastupují povinnou školní docházku děti, které dovršily 6 let nejpozději do 1.září. Na přání rodičů je v současné době možné zařadit do školy i děti, které dosáhnou věku 6 let později, do 31. prosince kalendářního roku. Toto se může provést na základě vyšetření dítěte...
09.10.2016 15:39
Platí to nejen o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami. Každý si občas potřebuje do své paměti uložit jistou dávku informací. Ne vždy je tento proces zapamatování snadný. Proto, aby nám šlo učení lépe, vymýšlejí si studenti stále nové a nové mnemotechnické pomůcky, které jim přijímání...
10.09.2016 15:41
Národní ústav pro vzdělání připomněl Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením, která je z roku 2010. Z hlediska speciální pedagogiky je důležitý zejména její článek 24, který se jmenuje vzdělávání. Postihuje řadu nároků a práv postižených v této oblasti. Jedním z nich je i právo na...
05.09.2016 15:59
Péče o děti se specifickými vývojovými poruchami je nezbytná po celou dobu jejich školní docházky. Je možné zajišťovat speciální péči formou individuálního přístupu v rámci běžné třídy základní školy, reedukací prováděnou speciálním pedagogem, reedukací vyškoleným učitelem v kroužku nebo v...
1 | 2 | 3 >>