Slovníček

Dvojí výjimečnost

Děti, které mají na jedné straně výjimečné schopnosti – nadání, ale trpí současně určitým handicapem, bývají v anglické terminologii nejčastěji označovány jako „twice exceptional“.

Dysgrafie

Je porucha psaní charakterizovaná jako specifická porucha grafického projevu. Postihuje písemný projev, často však bývá spojena s dylsexií. Dysgrafie neovlivňuje intelekt.

Dyskalkulie

Je porucha matematických schopností.

Dyslexie

Je porucha čtení, která je buď vrozená nebo získaná poškozením mozku.

Dysmúzie

Je porucha vnímání a reprodukce hudby.

Dysortografie

Je porucha pravopisu.

Dyspinxie

Je porucha kreslení (nízká úroveň kresby).

Dyspraxie

Je porucha obratnosti, schopnosti vykonávat složitější úkony.

Etopedie

Etopedie je speciálně pedogogická disciplína, která se zabývá reedukací osob mravně narušených a s poruchami chování. 

Kinantropologie

je věda o pohybu člověka. Zkoumá strukturu a funkci účelově zaměřených pohybových činností člověka a jejich rozvoj, kultivaci a účinky v definovaných podmínkách prostředí, tj. v tělesné výchově, sportu, fyzioterapii, zdravotní tělesné výchově, rekreaci, tanci atd.

Logopedie

Čím se zabývá logopedie? Logopedie je speciálně pedagogická disciplína, která se zabývá výchovou a vzděláváním osob s poruchami komunikace a možnostmi rozvoje komunikačních schopností u nepostižených jedinců.

 

Oftalmopedie (tyflopedie)

Oftalmopedie (tyflopedie) má v nápni výchovu a vzdělávání osob se zrakovým postižením.

 

Psychopedie

Psychopedie se zabývá rozumově postiženými jedinci. Náplní je rozvoj, výchova a vzdělávání dětí, mládeže a dalších osob s mentálním či jiným duševním postižením (mentální retardací).

Somatopedie

Somatopedie je speciálně pedagogická disciplína zaměřená na rozvoj, výchovu a vzdělávání osob tělesně postižených, nemocných a zdravotně oslabených s omezenou schopností, nebo neschopností pohybu. Snahou je připravit postiženého jedince pro život.

 

Surdopedie

Surdopedie se zabývá výchovou a vzděláváním dětí s nedoslýchavostí a hluchotou.

 

Kompendium speciální pedagogiky

Připravuje PaedDr. Eva Mrázová z Pedagogické fakulty UJEP.

Kompendium léčebné pedagogiky

Připravuje Doc. MUDr. PhDr. Leoš Středa, Ph.D.