Vzdělávání osob s mentálním postižením

Speciální pedagogika | Ambicí této publikace je v obecné rovině rozkrýt možností inkluzivního vzdělávání pro žáky, jejichž speciální potřeby pro výchovu a vzdělávání jsou determinovány jejich mentálním postižením. Dosavadní determinace vzdělávací trajektorie pro jedince s mentálním postižením je přímo odvozována z aktuální úrovně intelektových výkonů těchto jedinců, tedy z míry postižení, ze stupně mentální retardace.