Psychopedie

Speciální pedagogika | Psychopedie je jednou z nosných disciplín speciální pedagogiky. Učebnice je strukturována na část obecnou a metodickou. Obecná část se zabývá vymezením psychopedie, její terminologií, etiologií mentální retardace, osobností jedince s mentálním postižením či jinou duševní poruchou, psychopedickou diagnostikou, historickým exkurzem do péče o duševně postižené, prevencí a integrací, edukačním systémem a ústavní péčí, alternativními a terapeutickými přístupy v péči o osoby s mentálním či jiným duševním postižením, alternativní a augmentativní komunikací. Metodická část je členěna na teorii výchovy a didaktiku osob s mentálním postižením (zejména s ohledem k potřebám základních škol praktických a speciálních).