Profesijná príprava žiakov s mentálnym postihnutím

Speciální pedagogika | Bezpečnost a ochrana zdraví při práci zasahuje do mimořádně velkého okruhu lidských činností. Je zřejmé, že vzdělávání a následné uplatňování nabytých poznatků a vědomostí z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je základním předpokladem prevence, předcházení úrazům a vytváření správných a žádoucích postojů a návyků k této problematice. Výchova a vzdělávání k bezpečnému chování je nedílnou součástí školního vzdělávání dětí a žáků a začíná již v předškolní přípravě. Nezahrnuje jen výchovu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a zásady bezpečné práce, neorientuje se jen na určité téma, určitý druh práce, určitou skupinu dětí a žáků. Zahrnuje i výchovu k bezpečnému životu a zdravému životnímu stylu, osvojování základů organizace a plánování práce, dodržování hygienických zásad a pořádku, technologické postupy. Je součástí vzdělávacích programů základních a středních škol včetně speciálních základních škol a odborných učilišť, které zabezpečují výchovu a vzdělávaní žáků s mentálním postižením. Problematika bezpečnosti mentálně postižené žáky při práci během odborného výcviku ve školní dílně, ale zejména ve výrobních provozech, však není v současné době dostatečně rozpracována. Ve výrobních zařízeních v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci má žák postavení zaměstnance a platí na něj všechna pravidla a bezpečnostní předpisy platné pro konkrétní provoz. V rámci platné legislativy se sice zohledňuje věk žáka a předpisy jsou upravené pro mladistvé, ledaže s konkrétními úpravami, které by respektovaly specifika mentálního postižení, se nesetkáme.