Přístupy k dětem a mládeži se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním mimo školu

Speciální pedagogika | Publikace vychází z vymezení teoretických východisek speciální pedagogiky, charakterizuje speciálněpedagogická opatření pro jedince se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním a přibližuje současné trendy i problémy v edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Celý text je zpracován formou studijní opory pro distanční vzdělávání.