Determinanty inkluze osob se zdravotním postižením

Speciální pedagogika | Tato publikace vychází z dosavadních poznatků týkající se problematiky integrace, potažmo inkluze v České republice. Poznatky jsou dále zkoumány z mnoha úhlů pohledu a popsány jak z pohledu teoretického, tak empirického. Jednotlivé kapitoly odpovídají zacílení disertačních prací jejich autorů, obsahově se tedy setkáváme s nastíněním problematiky inkluze jak u osob s mentální retardací, tak u osob se senzorickýmmi poruchami, a to v celém věkovém spektru.