Surdopedie

15.03.2016 15:33

Surdopedie je pedagogická věda, která se zabývá výchovou, vzděláním a rozvojem jedinců se sluchovým postižením. Jde také o snahu o začlenění těchto lidí do společnosti – škola, práce a podobně.
Surdopedie se oddělila od logopedie a stala se samostatnou disciplínou teprve od roku 1983.
Zakladatelem surdopedie je profesor Miloš Sovák.

Historie péče o sluchově postižené
Ve starověku se vzdělávání orientovalo na rodinu. Děti s handicapem byly ihned usmrcovány. Děti, u kterých bylo podezření na nějakou poruchu, byly v 6 letech odneseni k radě starších, která vynesla rozsudek. V tomto období se také rozlišovalo, jestli je člověk hluchý od narození nebo jestli ohluchl vlivem věku.
V antickém Řecku neznali lidé anatomii ucha, a proto byla vada sluchu spojována s neschopností artikulovat, tedy s poruchou jazyka.
S nástupem křesťanství se objevovaly názory, že tito lidé budou vyléčeni zázrakem.
Ve středověku začaly vznikat první pokusy o vzdělávání sluchově postižených. O výchovu a vzdělávání se starali mniši v klášterech.
Surdopedie jako obor se oddělila z logopedie a od r. 1983 je samostatnou disciplínou. Dříve se lidem spadajícím do této kategorie říkalo hluchoněmí, to ale není vhodné pojmenování, protože mnoho osob trpí nedoslýchavostí, ale většina nemá narušena mluvidla, a proto mohou mluvit, i když je nám jejich řeč často nesrozumitelná, protože oni sami neslyší, co říkají a nevyslovují správně.

Význam sluchového vnímání: slyšení je aktivní psychický proces, nejen pasivní odraz akustického jevu. Patří sem mezilidská komunikace, rozvoj socializace; přijímání a předávání informací, rozvíjení slovní řeči i myšlení; rozvíjení osobnosti – sociálních vztahů, duševního života, utváření sebevědomí; citové vztahy k blízkým, důvěra, neuzavření se do sebe; podvědomá orientace v prostředí pomocí zvukového pozadí; pocit reálnosti, životnosti, jistoty a bezpečí; varovné signály, bezpečnost, pohybová koordinace; komunikace jako motivace k volnímu jednání.

Úkol surdopedie:

1) rozvíjení komunikace hendikepovaného, přirozených sociálních vztahů  
2) rozvíjení slovní řeči buď sluchovou cestou nebo uměle
3) budování správného sebepojetí
4) vytvářet podmínky k dobré životní pohobě hendikepovaného člověka  

Důsledky sluchových vad: v oblasti poznávací, v oblasti vztahu k prostředí (zejména sociálnímu),v oblasti osobnosti.
Klasifikace sluchově handicapovaných:
A) podle intenzity
1) oboustranná  prelingvální ztráta sluchu před fixací řeči (4-7 let); neslyšící; problémem komunikace, z neporozumění se slyšícími  vznik bariér (lépe komunikují děti neslyšících rodičů);
řeč – rozvíjena uměle;
neúplná ztráta sluchu (zbytky sluchu) – slyší zvuky, nerozumí řeči;
řeč – nerozvine se spontánně, možná podpora sluchovou cestou
2) nedoslýchavost; nedoslýchaví
a) těžká (ztráta 70 - 90 dB); sluch nestačí na běžnou slovní komunikaci;
řeč – rozvíjí se sluchovou cestou opožděně, je silně deformovaná, srozumitelnost je narušena,  spontánní odezírání, pomocí sluchadel a zesilovacích zařízení lze slovní řeč dále rozvíjet;
b) střední (ztráta 40 -70 dB); za vhodných akustických podmínek sluchadlo umožňuje běžnou komunikaci, v hluku selhává; 
řeč – srozumitelná, narušená výslovnost;
c) lehká (ztráta 20 - 40 d) nemají komunikační potíže, nestačí sledovat řeč v hluku nebo tichou, dá se dobře kompenzovat sluchadlem;
řeč – srozumitelná, jen vady výslovnosti, sykavek;
3) postlingvální ztráta sluchu po ukončení základního rozvoje řeči; později ohluchlí; péče o ně jako o nedoslýchavé
řeč – zůstává zachována, péče po stránce zvukové i obsahové; rychlé pokroky při odezírání řeči;
náhlá ztráta – silný duševní otřes, i dočasně nemluvnost, uzavírání se ;

B) podle místa:
a) převodní poruchy – poškození převodního aparátu, vnějšího nebo středního ucha, zhoršené vnímání hlubokých tónů;
b) percepční poruchy – postižení vnitřního ucha, snížená  horní hranice sluchu;
c) centrální poruchy – postižení centra v mozku;
d) jednostranná porucha – nemusí být zpozorována, dobrý sluch druhého ucha kompenzuje vadu, ztrácí se směrové slyšení, děti se snadno integrují mezi ostatní vrstevníky;
 
Hluchotou nebo sluchovou poruchou je myšlena snížená nebo chybějící schopnost vnímat zvukové informace. I když některé případy ztráty sluchu jsou vratné lékařskou léčbou, mnohé vedou k trvalému postižení. 
Velmi důležitý je věk, ve kterém sluchová ztráta nastala, protože to může ovlivnit naučení mluvené řeči.
Sluchové kompenzační pomůcky a kochleární implantáty mohou zmírnit některé problémy způsobené sluchovou poruchou, ale nemohou sluch plnohodnotně nahradit, Osobám s nedoslýchavostí kromě sluchových rehabilitačních prostředků slouží i sluchová pomůcky a prostředky k usnadnění komunikace
 
Příčiny:
- vrozené (genetické nebo negenetické vrozené vývojové vady)
- získané onemocnění sluchu (záněty, nádory, úrazy, degenerativní onemocnění)- traumatická poškození (úraz, poškození toxické a hlukem)
Vrozená sluchová vada
Vrozená sluchová vada trvalá, geneticky podmíněná - zděděná v důsledku poškození jednoho nebo více genů. Může vzniknout i nepřímo jako následek genetické vady, postihující některé struktury potřebné pro správnou funkci ucha (například rozštěp patra). 

Dělí se na:
- dominantní a recesivní vady
Dále se dělí podle umístění genové poruchy:
- autozomální
- gonozomální
- mitochondriální
 
U části sluchových vad se předpokládá vicefaktoriální vznik.Dominantní i recesivní sluchová porucha může být nesyndromová nebo se může vyskytovat v rámci známého genetického syndromu.
Nejčastější je hluchota z GJB2 mutace, který kóduje bílkovinu Connexin 26, nezbytnou pro správný rozvoj vnitřního ucha. Tato autozomálně recesivní genetická porucha tvoří až 50 % případů nesyndromické trvalé sluchové poruchy.
 
Korekce sluchových vad
 Korekcí jsou obecně nazývány postupy, které se snaží o náhradu poškozené funkce. Pokud sluchová vada dosáhne určitého stupně, začne způsobovat nesnáze v komunikaci. Následkem výrazné komunikační bariéry je vážný sociální a psychický dopad, který může vyústit v rodinné, profesní i společenské problémy. Nekorigovaná sluchová vada negativně ovlivňuje život neslyšícího v celé jeho šíři.
Pokud se nepodaří sluch zlepšit léčebně, je nutné sluchovou vadu korigovat sluchadlem. Jedná se o elektroakustický přístroj, jehož úkolem je zesilovat a modulovat zvuky, a tím zlepšit srozumitelnost řeči u nedoslýchavého člověka. Podle provedení rozlišujeme sluchadla kapesní, závěsná, nitroušní a brýlová. Nejčastěji používaným sluchadlem je sluchadlo závěsné.
Pokud je vada sluchu natolik závažná, že korekce sluchadlem je bez rozumění řeči, lze implantovat speciální sluchovou protézu - kochleární implantát. Jedná se o elektrické zařízení, které dráždí elektrickým proudem nervová zakončení sluchového nervu v hlemýždi. Základní podmínkou implantace je tedy neporušený sluchový nerv.
Technické pomůcky pro sluchově postižené třídíme podle nejrůznějších hledisek na pomůcky:
- usnadňující vnímání mluvené řeči (sluchadla, kochleární implantáty); 
- umožňující jiný způsob poslechu (indukční smyčky, bezdrátové telefonní soupravy, zesilovače;
 - umožňující vizuální - písemnou nebo jinou komunikaci + foto (fax, psací telefon, internet, počítač s tiskárnou, scannerem a webovou kamerou);

 - audiovizuální techniku + foto (TV s teletextem, DVD, videopřehrávače, data i video projektory) motivující ke čtení a k získávání informací;  - signalizační + foto. Tyto pomůcky jsou nejdůležitější oblastí, neboť signalizují nejrůznější děje: zvonění bytového zvonku, telefonu, času, faxu i mobilu přes hlídače zvuků, např. pláč dítěte, nebezpečí požáru, plynu…). Tato  zvuková dění převádíme na signály světelné a vibrační. Tlumočník znakové jazyka je člověk, který za pomoci znakového jazyka tlumočí sdělení ze znakového jazyka do mluveného a naopak .S tlumočníkem může spolupracovat každý, kdo ho potřebuje. Tedy i slyšící, který se chce domluvit s neslyšícím. Úkolem tlumočníka pak je zajistit bezproblémovou komunikaci. Pro tlumočení je třeba zajistit vhodné podmínky (vhodné prostředí, osvětlení, rozmístění osob a včasné informování tlumočníka o místě, času a obsahu tlumočení, aby se mohl připravit). Tlumočníci znakového jazyka tlumočí ve škole, u lékaře, u soudu, na veřejných přednáškách, na koncertech a podobně.