Speciální pedagogika jako obor

14.01.2016 14:02

Speciální pedagogika je vědní obor o zákonitostech výchovy, vzdělání, péče a rozvoje lidí znevýhodněných nebo s nějakým druhem postižení a jejich zapojením do běžného života. Předmětem speciální pedagogiky je výchova a edukace jedinců se speciálními potřebami.

Cílem speciální pedagogiky je rozvoj osobnosti jedince s postižením nebo znevýhodněním a začleněním ho do společnosti.

Podle druhu postižení těchto lidí dělíme speciální pedagogiku na psychopedii, která se zabývá mentálně postiženými, na somatopedii, což je pedagogika osob s tělesným či zdravotním postižením. Dále se jedná o logopedii, zabývající se poruchami řeči a komunikace, surdopedii, která pečuje o lidi s oslabením nebo úplnou ztrátou sluchu. Oftalmopedie se zabývá osobami se zrakovým postižením, etopedie je pedagogika osob s poruchami chování. Patří sem také speciální pedagogika osob s kom-binovaným postižením, specifické poruchy učení a nesmíme také zapomenout na osoby s mimořádným nadáním, které také do speciální pedagogiky zahrnujeme.

Speciální pedagogiku také dělíme podle věku osob, o které se zajímáme. Je to tedy pedagogika raného věku, předškolního věku, školního věku, pedagogika dospělých a seniorů.

Ze studentů těchto oborů se stávají speciální pedagogové, vychovatelé, asistenti logopedů a podobně. Jsou v praxi schopni připravit lidi se zdravotním nebo mentálním postižením na život ve společnosti a podílejí se na jejich výchově a vzdělání. Mohou pak pracovat ve stacionářích, zařízeních pro léčbu závislostí, dětských centrech, poradnách, ústavech sociální péče, speciálních školách mateřských, základních, středních.

Také mohou působit jako asistenti v integrovaných třídách zajišťujících vzdělání žáků se zdravotním postižením. Někteří se uplatní jako odborní pracovníci v nadacích a občanských sdruženích pracujících se zdravotně postiženými osobami.

Speciální pedagog by měl být schopný naslouchat a být empatický. Měl by být trpělivý a pečlivý, zvládat organizační záležitosti a jako asistent pedagoga pomáhat při výchově a vzdělávání postižených osob.

Školní speciální pedagog působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb spolu se školním metodikem prevence, výchovným poradcem nebo se školním psychologem. Vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi, věnuje se metodické podpoře učitelů a zajišťuje krizovou prevenci.

Ivana Šimečková