Příprava speciálního pedagoga

29.08.2016 13:12

Jednou z hlavních podmínek úspěšného vzdělávání žáků se zdravotním postižením je zajištění kvalitně připraveného personálu. Každý typ postižení klade různé nároky na odborný přístup. Se změnou pohledu na výchovu a vzdělávání žáků s postižením (integrační snahy v běžných školách) se mění postavení učitelů a speciálních pedagogů.
Dochází ke změně jejich úkolů při výchově a vzdělávání. 

Mezi základní kompetence učitele v přístupu k postiženým žákům můžeme řadit:
- používání reedukačních metod a postupů
- využívání kompenzační metody vytváření příznivého klima třídy, seznámení spolužáků i ostatních učitelů s jinými způsoby práce
- znalost speciálně pedagogické diagnostiky
- vycházení z toho, v čem je žák úspěšný a motivovat ho k činnostem
- vysvětlení žákovi, v čem tkví jeho potíže
- citlivé vnímání reakcí postiženého žáka a zamezit stresujícímu prostředí
- řízení se platnými předpisy a vyhláškami
- vytvoření správné spolupráce s rodinou
- spolupráce s poradenským zařízením 

Speciální pedagog by se měl orientovat ve všech oblastech speciální pedagogiky – logopedie, surdopedie, oftalmopedie, somatopedie, etopedie, psychopedie. Dále je důležité, aby si rozšiřoval znalosti v oblastech jako je herní specialista, muzikoterapie, dramaterapie, arteterapie, bazální stimulace. 

Ve školách pracuje tak zvaný školní speciální pedagog. Působí na škole jako poskytovatel poradenských služeb a vytváří systém včasné identifikace žáků s výukovými obtížemi. Vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu integrovaných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči.
Činnost školního speciálního pedagoga se týká čtyř základních oblastí :
- depistážní činnost
- diagnostická činnost
- intervenční činnost
- metodická a koordinační činnost 

Speciální pedagog se snaží o maximální rozvoj všech poškozených funkcí, o dosažení nejvyššího stupně socializace u každého dítěte.
Významným rizikem práce školního speciálního pedagoga je vysoká psychická zátěž, riziko syndromu vyhoření, frustrace z malých úspěchů v práci, náročná komunikace s některými rodiči a podobně.
Studium speciální pedagogiky probíhá na pedagogické fakultě. V České republice je možné toto vzdělání získat na Karlově univerzitě v Praze, Masarykově univerzitě v Brně, Univerzitě Palackého v Olomouci, na fakultách pedagogiky v Ústí nad Labem, v Ostravě nebo v Hradci Králové. Též toto vzdělání je možno získat na UJAK Praha.

 

Ivana Šimečková