Marie Vítková

23.06.2017 11:20

Profesorka na Masarykově univerzitě v Brně, odborná asistentka na katedře speciální pedagogiky, doktorka filozofie a kandidátka věd, věnující se oboru vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Profesorka Marie Vítková se narodila 29. ledna 1947 v Rychnově nad Kněžnou. Po ukončení základní a střední školy v Žamberku studovala na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Brně a v roce 1970 skládá státní zkoušky v oborech pedagogika a německý jazyk. V roce 1971 získává na této fakultě titul Ph.D. ve filozofii prací: Švédské školské reformy. V roce 1993 získává také doktorát na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Svoji pedagogickou dráhu Marie Vítková zahájila na střední pedagogické škole         v Třebíči a poté na střední průmyslové škole v Bučovicích. Od roku 1974 se její působení přesouvá do Brna. Do roku 1991 vykonává funkci regionálního metodika

v Ústavu péče o mládež. Dalších osm let je její pedagogické působení spojené         s Kociánkou - Obchodní akademií v Ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež v Brně. V roce 1991se stává odborným asistentem na katedře speciální pedagogiky MU a v roce 1994 se stává její vedoucí. Dnes Marie Vítková vedle této funkce zastává i post proděkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a post předsedkyně Oborové rady doktorského studijního programu Speciální pedagogika PdF MU v Brně.

V oboru speciální pedagogiky a integrativní speciální pedagogiky se zaměřuje

na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, integrativním/inkluzivním vzděláváním, edukací žáků s tělesným postižením a edukací jedinců se souběžným postižením více vadami. Vedle své bohaté vědecké a výzkumné činnosti publikuje nejen monografie a učební texty, ale také odborné články v časopisech a vystupuje na konferencích u nás i v zahraničí.

 

Spisy:

Východiska, podmínky a strategie vzdělávání žáků s těžkým postižením

Od edukace k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením

Inkluze ve škole a ve společnosti jako interdisciplinární téma