Logopedie

24.02.2016 14:19

Logopedie je věda zabývající se rozvojem, výchovou a vzděláváním osob, které jsou postiženy poruchou nebo vadami řeči. Zahrnuje se sem také diagnostika a léčba. Jedná se o chybovou výslovnost jedné hlásky až po masivní poruchy řeči nebo úplnou nemluvnost. Řeč je pro člověka velmi důležitá, začleňuje ho do společnosti, ovlivňuje jeho chování a prožívání a správně rozvíjí jeho rozumový vývoj.

Zakladatelem logopedie v České republice byl profesor Miloš Sovák. Byl  byl lékařem, působil jako profesor Karlovy univerzity v Praze, a podílel se na rozvoji logopedie v teorii i praxi. Jeho životopis najdete na tomto odkazu.

Okruhy narušené komunikační schopnosti zahrnují vývojovou nemluvnost, což je opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie, získanou neurotickou nemluvnost, získanou organickou nemluvnost, narušení článkování řeči, narušení zvuku řeči, poruchy hlasu, poruchy plynulosti řeči nebo narušení grafické formy řeči – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, alexie, agrafie, agramatismus, akalkulie, symptomatické poruchy řeči a kombinované vady řeči. Poruchy řeči dělíme na organické – poruchy mluvního aparátu nebo funkční – prostředí, špatné mluvní vzory, dětská mozková obrna, duševní nemoc a jiné.

Pro správný vývoj řeči jsou velmi důležité první dva roky života dítěte, potřebuje správný vzor dospělého proto, aby se jeho broukání a žvatlání změnilo v správné vyslovování hlásek a slabik, prvních slůvek. Dítě by mělo do věku sedmi let zvládnout základy mateřského jazyka. Proto jedním z hledisek školní zralosti je správná výslovnost a vyjadřovací schopnosti dětí.

Pokud se objeví problém s výslovností, měla by nastoupit logopedická péče.
Logoped pracuje s dítětem tak, aby určil typ poruchy a navrhl léčebný postup.

K nápravě řeči využívá mnoho různých technik a pomůcek, obrázků i počítačových programů, se kterými společně s logopedem pracuje. Návštěvu logopeda většinou rodičům doporučí dětský lékař v případě, že zaznamená poruchu výslovnosti, poruchu plynulosti řeči, opožděný vývoj řeči, poruchu sluchu, hlasu a změny řeči následkem mozkových příhod nebo úrazu. Logopeda nejčastěji navštěvují děti v předškolním věku, ale pomáhá také dospělým po centrální mozkové příhodě.

Lidé po mozkových příhodách, úrazech nebo operacích mají omezení schopnosti komunikovat, mohou mít vady výslovnosti, problém s plynulostí řeči a měli by s nácvikem začít co nejdříve s pomocí logopeda.

U dětí, které nemluví nebo mají s vyjadřováním obtíže, by logopedická péče měla nastat okolo třetího roku. V případě koktavosti je nutné zahájit nápravu okamžitě po zjištění této skutečnosti. Při poruchách výslovnosti více hlásek se obvykle začíná ve věku čtyř až pěti let. Pokud je podezření, že dítě špatně slyší, zahajuje se logopedie společně s lékařskou péčí. Jednou z příčin poruchy řeči může být rozštěp patra a zde se řeší logopedická péče již od jednoho a půl roku věku dítěte. Při poruchách učení se náprava řeší od pátého roku dítěte.

Jako prevence řečových vad obecně platí, že nejlepší je dobrý vzor řeči, kladné citové vazby a přirozená výchova řeči.

Jak často je třeba logopeda navštěvovat záleží na druhu a typu řečové vady.  Platí, že důležitou podmínkou úspěšné nápravy je dobrá spolupráce mezi logopedem a pacientem. Nutné je procvičování zadaných úkolů doma, pravidelnost procvičování a dbaní na správnou výslovnost nacvičované hlásky.

Vyšetření logopedem nelze provést v případě nemoci horních a dolních cest dýchacích – rýma, kašel a podobně.

Logopedická péče probíhá v dané logopedické ambulanci, na lůžkovém oddělení v nemocnici, případně v mateřské nebo základní škole, kde pracují logopedičtí asistenti. Při závažné vadě probíhá spolupráce s lékařem – foniatrem, pediatrem, neurologem, psychiatrem nebo stomatologem.

Logoped se zabývá nejen osobami s narušenou komunikační schopností, ale i s problémem komunikace u osob se zdravotním postižením nebo s výjimečným nadáním.

Medicínský model logopedie je tradiční pohled na logopeda jako odborníka zabývajícího se primárně patologií, narušením s defekty a podobně.

Ivana Šimečková