Lingvistika ve speciální pedagogice

17.02.2016 13:49

Práce speciálního pedagoga vyžaduje kooperaci s mnoha odborníky. Jedním z nich je i lingvista. Ten může pomoci zejména s klienty, kteří mají obtíže s nejen s řečovou produkcí, ale i s fungováním jazyka v mozku, řeč je především o klientech s vývojovou anartrií, klienty s těžkou vývojovou dysartrií, klientech s vývojovou dysfázií a klientech s afáziemi.

Lingvistika je multidisciplinární obor, který zkoumá fungování jazyka v mysli člověka, jeho zákonitosti a patologie. Má výzkumný a experimentální charakter. Výsledky jazykovědných výzkumů a experimentů zásadně ovlivňují proces porozumění jazykovým procesům i komunikaci a mohou nezanedbatelně přispět ke zkvalitnění diagnostiky, stejně jako léčebné a terapeutické péče o jazykově handicapované jedince.

Speciální pedagog může využívat poznatků neurolingvistiky, která zkoumá anatomii mozku a jeho funkcí ve vztahu k lingvistice, nebo psycholingvistiky, oboru, který se zabývá fungováním lidské mysli a jazyka a jejich vztahem k dalším kognitivním funkcím.

My se však zde zaměříme na odvětví, které můžeme nazvat klinickou lingvistikou. Zaměříme se na tu jeho část, kterou můžeme použít při práci speciálního pedagoga.

Lingvista se ve speciální pedagogice musí zaměřit hned na několik věcí. Tou první je funkční psaní, tedy vědomé psaní, schopnost dorozumět se psaným projevem. Tato schopnost je pro klienty, kteří nemluví nebo mluví velice nesrozumitelně nebo dlouho hledají slova v mluveném projevu, naprosto klíčová. Psaný jazyk má oproti mluvenému přísnější pravidla, chybí zde možnost doprovodit svůj projev gesty, mimikou, pohyby.

Běžná speciálněpedagogická a logopedická péče nestačí plně k napravování chyb v základech psaného jazyka, zde by měl nastoupit právě lingvista nebo terapeut seznámený se základy lingvistické práce. Takový odborník může pomoci nalézt efektivní řešení.

Další oblastí, na kterou se odborník musí zaměřit, je čtení s porozuměním. Tento pojem neznamená to, že klient je schopen rozeznat písmena nebo slova ani to, že chápe, o čem text pojednává. Čtení s porozuměním je dosaženo teprve ve chvíli, kdy je klient schopen registrovat a rozeznat vztahy mezi větnými členy. Úkolem lingvisty tedy je pomoci klientům rozkrývat syntaktické vztahy. Tím se dostává do hluboké mysli klienta a mnohdy pak dochází ke zlepšení orientace klienta ve světě.

Lingvista může fungovat jako individuální učitel českého jazyka, který v se v době vyhrazené výuce českého jazyka zaměří na zmíněné klienty a přistoupí k různým druhům terapie a učení. Mezi klienty s uvedenými diagnózami najdeme i vysoce inteligentní jedince, kteří nejsou schopni komunikace kvůli svému onemocnění. Tito klienti by měli být pozitivně hodnoceni za povedené neverbální odpovědi namísto negativního hodnocení jejich nedokonalých verbálních reakcí. Vhodné také je, aby výukové materiály umožňovaly neverbální komunikaci, tedy aby obsahovaly dostatečné množství obrázků, grafické značení, aby do výuky byly zahrnuty i odpovídající počítačové programy, aby například při testech vyučující předčítal otázku a klient mohl odpověď vybrat z několika nabízených a tak dále..

Je důležité, aby se lingvistická terapie soustředila na obsahy jednotlivých vzdělávacích předmětů a informace z nich zpracovávala do vět, na nichž se klient učí osvojování jazyka. Vzhledem k tomu, že problémy s řečí často zasahují i do oblasti porozumění, dochází po takové terapii u klientů k urychlení porozumění vzdělávacím obsahům.

 

Lenka Jandová