Lehká mozková dysfunkce

19.09.2016 23:38

Lehkou mozkovou dysfunkcí nazýváme poruchu učení a chování. Jedná se o odchylku v psychickém vývoji člověka na základě oslabení funkcí centrální nervové soustavy. Projevy lehké mozkové dysfunkce mohou přetrvávat až do dospělosti. Často způsobují studijní, pracovní i společenské problémy. Lehká mozková dysfunkce se podílí na vzniku poruch učení, chování a prožívání, jako jsou neurotické projevy a tiky, koktavost, noční pomočování, poruchy se spánkem nebo poruchy příjmu potravy.

LMD vzniká na bázi dědičnosti, ovlivňuje ji i těhotenství matky, její zdravotní a psychický stav. Problém může nastat při problematickém porodu nebo jako následek vážnějšího onemocnění v raném dětství, vysoké horečky, úrazu hlavy s bezvědomím či nerovnoměrného pohybového vývoje v prvním roce života dítěte. 

Většina lidí s LMD má normální nebo nadnormální inteligenci. Lehká mozková dysfunkce se projevuje jako hyperaktivita, nesoustředěnost a impulzivnost. Jedinec s poruchou pozornosti se nesoustředí na okrajové detaily, pracuje ledabyle, s chybami a zaměřuje se při výkonu práce ještě na další činnosti. Chybí reflexe času a projevují se poruchy jemné i hrubé motoriky. 

Impulzivnost je patrná v rychlých neadekvátních reakcích, ve špatném porozumění vlastním pocitům, vztahovačnosti, nízkém sebehodnocení a špatném ovládání se. Hyperaktivní jedinec má neúčelné, nadbytečné pohyby a zvýšený řečový projev – hlasitost, množství, doprovodné zvuky a podobně. 

Nejčastěji se lehká mozková dysfunkce projevuje jako:

• porucha pozornosti a soustředění ADD – zrakové i sluchové vnímání, 
• porucha dynamiky psychických procesů – hyperaktivita (ADH) či naopak hypoaktivita,
• poruchy chování – impulzivita a agresivita, výkyvy v emocích,
• poruchy motoriky a koordinace pohybů,
• poruchy řeči – dyslalie, artikulační neobratnost, opožděný vývoj řeči,
• poruchy intelektu při alespoň průměrném IQ – nerovnoměrný vývoj psychických funkcí a výpadky paměti,
• poruchy zpracování informací – neschopnost utřídit, promyslet a zapamatovat si informace,
• poruchy učení – vznikající jako následek různých kombinací LMD:
            dyslexie – porucha čtení,
            dysortografie – porucha pravopisu,
            dysgrafie – porucha psaní,
            dyskalkulie – porucha matematických schopností,
            dyspraxie – neschopnost manuálně či systematicky pracovat 

Je velká snaha o prevenci LMD. Studie prokázaly, že zrání mozkové aktivity může již v průběhu těhotenství ovlivnit specifická stimulace. Je to tak zvané prenatální učení, kdy matka přesnou zvukovou stimulací aktivuje nervové buňky nenarozeného dítěte, což posiluje aktivitu mozku. Takto stimulované děti se pak rodí s vyšší porodní hmotností a začínají dříve mluvit i chodit než jejich vrstevníci. Rodiče by s dítětem měli promluvit a vysvětlit mu, že jeho problémy nemají příčinu v jeho morálce nebo povaze, ale v biologické poruše. Proto jedince postiženého LMD nelze převychovávat, naopak je třeba problémy řešit s odborníky. Je důležité, aby se dítě cítilo milováno a nebylo za své chování a neúspěchy trestáno. Důležitá je také snaha vychovávat dítě v pozitivním směru, oceňovat dítě za to, co mu jde a co se mu daří.