Jiří Žáček

20.01.2017 19:23

1.9.2006:
V Braillově písmu byl vydán slabikář Jiřího Žáčka. Vychází ve 3 částech, tisk Knihovna a tiskárna pro nevidomé Praha. Žáčkův s Slabikář a učebnice Moje první čítanka patří ke učebnicím schválených doložkou MŠMT. Nyni je k dipozici i pro nevidomé a jako tyflopedická učenice. Současně učebnice vydala KTN i v černotisku - to je slangový výraz, používaný v komunitě těžce zrakově postižených pro běžně tištěné publikace.

Ing. Jiří Žáček, nar. 6. 11. 1945 v Chomutově je český lyrický a satirický básník a redaktor, známý autor knih a učebnic pro děti a knih pro dospělé. Speciální pedagogika: Jiří ŽáčekJeho Slabikář, ilustrovaný Helenou Zmatlíkovou, stejně jako učebnice Moje první čítanka, jsou dlouholetými učebnicemí prvňáčků, viz níže recenze doc. PaedDr. Radky Wildové, CSc., děkanky Pedagogické fakulty UK v Praze k tištěné verzi. Po smrti Heleny Zmatlíkové Žáček vydal také učebnici Abeceda, domácí slabikář, který ilustrovala Olga Ptáčková. Žáček je spoluautorem dalších učebnic, např. Čítanka pro 7. ročník základní školy a sekundu víceletého gymnázia nebo Čítanka pro 8. ročník základní školy a tercii víceletého gymnázia, ale také publikace Chvála mateřštiny.

Publikace Slabikář a Moje první čítanka patří dle provedených empirických šetření k nejrozšířenějším a zároveň nejoblíbenějším učebnicím počátečního čtení. Učebnice jsou pro svou metodickou, ale také jazykovou a grafickou úroveň velmi kladně hodnoceny nejen učiteli a žáky primárních škol, ale také rodiči těchto žáků i širší veřejností. 

1. Obě učebnice jsou v naprostém souladu s Ústavou a zákony ČR, stejně tak i se Standardem vzdělávání. Jejich koncepce plně reflektuje požadavky učebního plánu a osnov českého jazyka primární školy. Zpracování učebnic umožňuje rozvoj počáteční gramotnosti ve všech třídách prvních ročníků bez rozdílu používaného vzdělávacího programu. Lze je využívat i v tzv. alternativních vzdělávacích programech a koncepcích. 

2. Učebnice mají jasnou logickou stavbu umožňující učitelům a žákům velmi dobrou orientaci. Jejich členění plně odpovídá metodickým postupům a způsobům práce při výuce čtení v 1. ročnících ZŠ (část nácviku a procvičení, část pro upevnění učiva atd.). Vnitřní návaznost jednotlivých částí učebnic respektuje proces rozvoje počáteční gramotnosti. Zároveň umožňuje individualizaci a variabilitu metodických postupů učitele respektující vývojové hledisko žáků. Vnější návaznost (vzhledem k rozvoji čtení v dalších ročnících) je zajištěna nejen k řadě učebnic ALTER, ale také k souborům učebnic ostatních nakladatelství. Učebnice jsou přehledné a jejich rozsah plně odpovídá požadavkům na tento druh učebnic. 

3. Metodické zpracování Slabikáře umožňuje výuku čtení analyticko-syntetickou nebo analytickou metodou se všemi možnostmi tyto metody vhodně inovovat, variovat a individualizovat. Cílem učebnice Moje první čítanka je upevnit a automatizovat čtenářskou dovednost žáků. K dosažení tohoto cíle je v učebnici vhodně zařazen soubor slov k procvičení čtení, plnící význam tzv. přípravy na čtení souvislého textu. Obě učebnice se vyznačují vedle citlivého metodického zpracování také výbornou grafickou úrovní, která zvyšuje zájem žáků o čtení textů a napomáhá tak k položení základů rozvoje čtenářské gramotnosti. 

4. Jazyková úroveň textů je v souladu s Pravidly českého pravopisu. Texty jsou jazykově a obsahově žákům velmi blízké. Rozvíjejí nejen jejich poznání, ale také jazykové vyjadřování a slovní zásobu. 

5. Didaktické zpracování učiva odpovídá cíli učebnic počátečního čtení. Učitelům je v učebnicích nabídnuto didaktické zpracování rozvoje počátečního čtení, ale záleží především na učiteli, do jaké míry je schopen tvořivě s učebnicemi pracovat. Obě učebnice jsou spíše "čítankami" pro počátky čtení, což velmi dobře podporuje rozvoj čtenářského zájmu žáků a v dnešní didaktice čtení se ukazuje jako nejefektivnější metoda pro pozdější opravdové čtenářství žáků. Zpracování učebnic se vyznačuje vedle kvalitní metodické a obsahové stránky také vysokou motivační hodnotou, posilující rozvoj čtenářské gramotnosti. Z hlediska didaktického lze pozitivně hodnotit i zařazení souboru slov určených pro nácvik a procvičení "nových" nebo "obtížných" struktur slov. Zároveň je třeba ocenit doplnění Slabikáře o další didaktické materiály, především o Karty (Pracovní sešit) ke Slabikáři, které nabízejí dostatek námětů pro samostatnou či frontální práci ve třídě i mimo ni. Grafický (velikost písma, grafické členění atd.) a obrazový materiál činí z učebnic knihy, které na první pohled vzbudí zájem. Tento zájem však dokáží udržet, a to nejen pro svou velmi pěknou grafickou úroveň, ale také pro obsahovou přitažlivost jednotlivých textů. 

6. Mezi specifika recenzovaných učebnic jistě patří jejich doplnění různými didaktický materiály, možnost variovat metodické postupy a především podchytit a vhodně rozvíjet zájem žáků o čtení. 

7. Recenzované učebnice doporučuji bez výhrad k udělení schvalovací doložky. Opírám se nejen o vlastní metodické a didaktické znalosti a zkušenosti, ale také o výsledky empirických šetření, která byla v této oblasti provedena. Velmi pozitivně hodnotím rozšíření Slabikáře o další texty reagující na aktuální "čtenářský" zájem dnešních žáků. 

Poznámka 2017: Žáčkova básnička Maminka, publikovaná ve více učebnicích,  rozpoutala v českém tisku a na sociálních sítích polemiku o genderovém strereotypu vnímání ženy. 

K čemu jsou holky na světě? 

Aby z nich byly maminky, 

aby se pěkně usmály 

na toho, kdo je malinký. 

Aby nás měl kdo pohladit 

a povědět nám pohádku. 

Proto jsou tady maminky, 

aby náš svět byl v pořádku.

Pokud si diskusi pročtete, začnete uvažovat, zda není naše společnost nemocná. Zejména pokud MŠMT bylo schopné opravdu zareagovat takto: Text sám o sobě není zcela genderově neutrální, při výuce ale záleží hlavně na výkladu a na tom, v jakém kontextu je uveřejněn a jaký je záměr autora. Při výkladu by tak měl učitel žákům vysvětlit záměr autora a další souvislosti, kromě jiného také souvislost s genderovou korektností...