Jaroslav Kysučan

30.06.2017 12:11

Vysokoškolský profesor v oboru speciální pedagogiky, překladatel prací v oboru speciální pedagogiky, člen redakční rady časopisu Speciální pedagogika.

Doc.,PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc. se narodil  1. 6. 1934 v Malých Karlovicích, vesnici na moravsko-slovenském pomezí.

Je ženatý, má dvě děti. Po absolvování obecné školy v Malých Karlovicích a měšťanské školy ve Velkých Karlovicích studoval na gymnáziu ve Vsetíně. Po maturitě v roce 1953 nastoupil své první učitelské místo ve slezské Hrabyni (okres Opava). Dále vyučoval na základních školách v Raduni, Mokrých Lazcích a Opavě. V roce 1957 nastoupil na Zvláštní školu internátní ve Velkých Heralticích, kde začíná jeho vážný zájem o speciální pedagogiku.

Dálkově vystudoval speciální pedagogiku na Pedagogickém institutu v Ostravě (1957-1960) a poté psychologii na Filozofické fakultě  v Brně (1965-1969). V letech 1963 až 1970 působil jako ředitel Zvláštní školy internátní v Tišnově a od roku 1970 jako odborný asistent na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Roku 1979 dosáhl doktorátu (PhDr.) ze speciální pedagogiky na UK v Praze, roku 1989 titulu CSc. na UJEP v Brně.

Po politických změnách v roce 1989 se stal vedoucím Katedry speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UP a jako její vedoucí působil v letech 1990 – 1999. Od roku 1990 zde působí jako docent. Pod jeho vedením se katedra významně rozvíjela, byly zavedeny nové studijní programy speciální pedagogiky. Navázal  bohaté zahraniční kontakty v Holandsku, USA, SRN, Rakousku a Švýcarsku.

Od roku 1996 až do současnosti působí jako docent na Katedře speciální pedagogiky Ostravské univerzity. V současné době působí jako člen Vědecké rady Pedagogické fakulty MU a člen oborové rady pro doktorandské studium speciální pedagogiky tamtéž. V první polovině 90. let byl rovněž členem komise pro obhajobu kandidátských a disertačních prací na Pedagogické fakultě Univerzity Komenského v oboru speciální pedagogika. Je dlouholetým členem redakční rady časopisu Speciální pedagogika.

Jeho odborné zájmy jsou soustředěny na oblast profesní orientace a profesního uplatnění mentálně retardovaných, na dějiny péče o mentálně retardované a na integraci žáků se zdravotním postižením. V 80. letech byl spoluautorem automatizovaného informačního systému v oblasti speciální pedagogiky. Jeho publikační činnost zahrnuje desítky odborných studií v odborných časopisech a sbornících, vysokoškolská skripta a učebnice.

 

 Spisy:

Profesní orientace mentálně retardované mládeže ( 1988)

Psychopedie ( 1990)

Kapitoly z teoretického základu speciální pedagogiky ( 1996)

Osobnosti v zrcadle speciální pedagogiky ( 2009)