Jan Amos Komenský

08.02.2017 09:51

Jan Amos Komenský byl významný spisovatel, myslitel a pedagog a byl tvůrcem nového pohledu na pedagogiku.

Narodil se roku 1592 v Nivnici. Od roku 1608 studoval na latinské bratrské škole, odtud pak pokračoval ve studiu na protestantské univerzitě v Německu. Se svými rodiči se hlásil k církvi jednoty bratrské a také se stal českobratrským duchovním. Po studiích působil jako kněz a učitel v Přerově.

Život Jana Amose Komenského ovlivnila bitva na Bílé hoře a nastalá třicetiletá válka.

Komenský se jako protestantský kněz musel skrývat, pobýval nejprve na východě Čech a poté odcestoval do Polska. Do roku 1656 žil v polském Lešně. Do Čech se nemohl vrátit, proto cestoval po Evropě a v této době se již proslavil svými pedagogickými názory a literárními díly. Usadil se v Amstrdamu, kde žil a pracoval až do své smrti. Zemřel roku 1670 a pohřben je v nizozemském Naardenu.

Významnou částí jeho díla jsou pedagogické spisy. Vyzdvihl zde úlohu vzdělání, stanovil zásady vyučování, jejichž většina platí dodnes.

Jeho hlavním dílem je Didactica magna – Velká didaktika. Popsal zde své pedagogické názory. Učební metody, které navrhl, nebyly však za jeho života uplatněny.

V díle Dvéře jazyků otevřené pojednal o důležitosti jazyků a způsobu, jak se jim učit.

Dalším významným dílem je Informatorium školy mateřské, kde radí matkám s výchovou dítěte před školou.

Navrhl také školskou reformu, a to v díle Navržení krátké o obnovení škol v Království českém.

Ve spise Analytická didaktika jsou popsány a vysvětleny základy pedagogické didaktiky. Komenský pečlivě dodržuje, aby jeden bod navazoval na druhý a aby své poučky dokazoval jednu z druhé.

Měl pokrokové pedagogické názory. Vysoce oceňoval význam výchovy. Výchova dítěte má podle něj tři hlavní cíle:

  • poznat sebe a svět – vzdělání ve vědách, uměních a řemeslech
  • ovládnout sebe – výchova mravní
  • povznést se k Bohu – výchova náboženská

Klade důraz na kázeň a odmítá tělesné tresty za neznalost. Za porušení kázně však tresty v určitých případech připouští. Malé dítě od narození do šesti let má být vychováváno doma, od šesti do dvanácti let navštěvují děti obecnou školu, která by měla být v každém městě i na vesnici a do školy mají chodit chlapci i dívky. Do vyučování zařadil čtení, psaní, počítání, náboženství, reálie, zpěv, ruční práce. Vyučování má probíhat dvě hodiny dopoledne a dvě hodiny odpoledne.

Mládež od dvanácti do osmnácti let má navštěvovat latinskou školu, která by měla být v každém městě. Základem vzdělání je sedmero svobodných učení – gramatika, rétorika, dialektika, aritmetika, geometrie, astronomie a múzika, přírodní vědy, zeměpis, dějepis, matematika a jazyky – latina a řečtina. Komenský doporučuje i jiný jazyk, aby se každý dorozuměl se svými sousedy, například němčinu.

Studentům od osmnácti do čtyřiadvaceti let slouží akademie, která by měla být v každé zemi. Jedná se o vysokou školu, kde by se studovalo bohosloví, práva nebo medicína.

Po ukončení vzdělání by měl člověk cestovat.

Na svoji dobu došel k poznatkům, které by bylo možno označit za revoluční. Jeho věhlas započal již za jeho života, ale teprve mnohem později byla část jeho myšlenek doceněna a realizována. Jeho díla vyšla v mnoha překladech a ovlivnila evropské myšlení.