Ergoterapie

22.10.2015 21:02

Ergoterapie představuje nedílnou součást komplexní rehabilitace, doplňuje výsledný efekt ordinovaných procedur. Podílí se na snížení funkčního handicapu a závislosti klienta v rámci sebeobsluhy a pracovních aktivit

Hlavními prostředky cílených ergoterapeutických postupů jsou:

  • Nácvik sebeobsluhy
  • Testování kompenzačních pomůcek
  • Výcvik funkční schopnosti a mobility
  • Kognitivní trénink
  • Instruktáž a zácvik rodiny
  • Hodnocení psychomotoriky
  • Adaptace na pracovní zatížení

Sebeobsluha
Je nácvikem omezených denních aktivit, které ovlivňují kvalitu života postiženého jedince. Cílem tohoto způsobu terapie je snaha obnovit schopnost mobility na lůžku, přesuny, oblékání, základní hygienu, sycení a další všední činnosti dne.

Testování kompenzačních pomůcek
Součástí terapie je vytipování vhodné kompenzační pomůcky, která do určité míry zmírní funkční deficit a překážky bariérového prostředí. Ergoterapeut se podílí na návrhu mechanického i elektrického invalidního vozíku, který vyhovuje proporcionálně a odpovídá stupni postižení každého klienta.

Výcvik funkční schopnosti a mobility
Výcvik funkční schopnosti je základem individuální ergoterapie, která vychází z funkčního deficitu pacienta. Jejím cílem je výcvik maximálního obnovení funkce a mobility pacienta.

Preferencí ergoterapeuta je terapie poruch funkcí horních končetin a výcvik gerontologických pacientů s výrazným pohybovým handicapem.

Instruktáž a zácvik rodiny
Běžnou pracovní náplní je instruktáž a zácvik rodiny. Ergoterapeut předává informace o reziduálních schopnostech, způsobu chůze, přesunů, předvádí účel navržené kompenzace. Cílem instruktáže je snaha o usnadnění péče o klienta, udržení jeho schopností a kondice.

Kognitivní trénink
Ergoterapeut se podílí na týmové spolupráci, vychází z hodnocení logopeda a psychologa, společně se podílí na výcviku mozkových funkcí.

Hodnocení, testy
Využívá škálu hodnotících testů, které zhodnotí stupeň postižení a závislosti klienta na dopomoci druhé osoby. Hodnocení je nedílným podkladem pro získání kompenzačních a technických pomůcek, které výrazně ovlivní kvalitu života postiženého jedince. Pracovní terapie

Je forma skupinové ergoterapie, která se uskutečňuje v modelových pracovních podmínkách keramické, textilní, stolařské a košíkářské dílny.

Pacient si tak ověřuje své pracovní schopnosti, obratnost a vytrvalost při nenáročném pracovním zatížení. Hlavním cílem pracovního zatížení není jen finální výrobek, ale zhodnocení funkčního potenciálu klienta a jeho schopnost resocializace.

Cíle a oblasti ergoterapie

-          Hlavním cílem ergoterapie je dosažení maximálně možné samostatnosti jedince;

 zabývá se také zvýšením kvality života jedince, jeho znovu začleněním do společnosti či návratem fyziologických, společenských i pracovních funkcí

-          Tato disciplína je využívána především v neurologii, psychiatrii, chirurgii, ortopedii, traumatologii i v interní medicíně;

 své využití nalezne také v pediatrii a gerontologii

-           Mezi hlavní oblasti ergoterapie patří (Kubínková, 1997):

  *  kondiční ergoterapie

  *  ergoterapie cílená na postiženou oblast

  *  ergoterapie zaměřená na pracovní začlenění

  *  ergoterapie zaměřená na výchovu k soběstačnosti

 

Ergoterapie tělesně postižených a zdravotně oslabených osob

-          Definice pojmu  „tělesně a zdravotně oslabená osoba“:

jedná se o tělesně postižené osoby, osoby s vrozenými vadami, osoby s interními a neurologickými chorobami či o pacienty po operacích, úrazech a těžkých chorobách, které se mohou vyléčit nebo mají trvalé následky

-          Ergoterapie u těchto osob je buď dočasná (u osob, které svá postižení mohou vyléčit) nebo dlouhodobá

-           často se pro tuto disciplínu využívá označení PRACOVNÍ VÝCHOVA

-           pracovní výchova (ergoterapie) se uskutečňuje buď v rehabilitačních ústavech nebo ve zdravotnických a sociálních zařízeních a je zaměřená na rehabilitaci postižené oblasti vhodně zvolenou pracovní činností, pracovní pozicí, pracovním prostředím, apod.

Ergoterapie zrakově postižených osob 1

-          Tato forma terapie je určená osobám, které jsou znevýhodněny narušením, poruchou nebo neschopnosti vidění

-           u slabozrakých při terapii kompenzujeme nejistotu v prostorové kompenzaci a nepřesnosti ve vnímání předmětů nebo detailů, barev, symbolů-> využíváme optické pomůcky a pracovní metody

-           u osob, které mají zbytky zraku kompenzujeme terapií zrakovou ostrost perfektním osvětlením předmětů a pracovního prostředí s kompenzačními pomůckami

-           u nevidomých osob se ergoterapie zaměřuje na alternativní smyslové vnímání a kontrolu pracovní činnosti

-           řídíme se tedy pravidlem: „pokud je jeden smysl slabý či úplně chybí, pak je nutné posílit jiné smysly (v tomto případě hmat!!)“

 

Ergoterapie zrakově postižených osob 2

-          Ergoterapie u zrakově znevýhodněných osob klade svůj hlavní cíl na dosažení co nejvyšší míry soběstačnosti

-           kompenzační činnosti se zaměřují zejména na rozvoj ostatních smyslů (hmatu, čichu)

-           rozvoj kompenzace ostatních smyslů spočívá v nácviku specifických dovedností, ale i dovedností sebeobslužných

-           u zrakově postižených osob dochází nejčastěji v rámci ergoterapie k rozvíjení HMATU (od nejdrsnějších po nejhladší povrchy, od celku k detailům)-> k této metodě je nezbytné slovní vyjádření tj. vytvoření objektivní představy o předmětu či předmětech

Ergoterapie mentálně retardovaných pacientů školního věku

-          Ergoterapie vychází z didaktických zásad terapie mentálně retardovaných pacientů. Jedná se především o princip názornosti. Nedílnou složkou ergoterapie u mentálně retardovaného jedince je hudba pouštěná při práci.

-           mezi nejdůležitější ergoterapeutické metody (didaktické) patří zejména demonstrace, efekt novosti, demonstrační šok (zvonek, hudební zvuk, atd.)

-           významnou roli při ergoterapii retardovaného žáka hraje komparace věcí, výrobků aj. Tuto komparaci spojujeme s manipulací

-           obrovskou roli hraje instruktáž před začátkem práce, jelikož navazuje na motivaci a předává poznatky.

 

Ergoterapie v léčbě autismu mladistvých

-          Pro léčbu autismu má ergoterapii k dispozici také své metody;

 tyto metody jsou velice účinné, a to zejména proto, že stimulují pocit rovnováhy, který je u autistické poruchy velmi důležitý;

-          Metody ergoterapie také pomáhají u autistů rozvíjet hrubou motoriku či překonávat rozptýlenou pozornost

-          ergoterapie (pracovní činnost) usnadňuje pacientovi smysl pro komunikaci, neboť probíhá v pracovní skupině, ve které je dělba práce nedílnou součástí

(např. pacienti pozorují při práci ostatní-> prohlubují všímavost a vhled)

 

Bc. Yvona Chybíková