Diagnostika jemné motoriky

10.10.2016 11:40

Jemná motorika zahrnuje pohyby malých svalových skupin, mluvidel, mimických svalů a ruky. Kvalita schopností jemné motoriky je důležitým předpokladem školní úspěšnosti žáka. S motorickou obratností souvisí psaní, výkon ve výtvarné a pracovní výchově a další.

V předškolním věku lze sledovat rozvoj jemné motoriky podle zvládání úkolů v psychodiagnostických testech. Úkoly se týkají skládání papíru, skládání obrázků z různých částí, z kostek a podobně. Diagnosticky se využívají různé skládačky, puzzle, obrázky a hodnotíme kvalitu výtvoru, způsob, jak dítě postupovalo. Sledujeme správnost úchopů, senzomotorickou koordinaci a spolupráci obou rukou.

Při prvním vyšetření dětí předškolního věku nebo dětí na této vývojové úrovni zkoušíme, co dokáže postavit z kostek podle předlohy. Úkolem dítěte je napodobovat různě složité konstrukce. I navlékání korálků na bužírku nebo tvoření obrázků podle předlohy je součástí vyšetření. Využívají se také přírodniny, které lze třídit, vybírat a různě kombinovat.

Úroveň jemné motoriky zjistíme i z obkreslování předloh, které je zaměřeno na kvalitu senzomotorických schopností. K vyšetření jemné motoriky výborně poslouží různé druhy výtvarného materiálu, jako je keramická hlína, modelína, papír.

U dětí ve školním věku lze pokračovat v diagnostice jemné motoriky pomocí příslušných testových úkolů, dále lze využívat i školní vyučování, kdy můžeme sledovat žáka při práci ve výtvarné nebo pracovní výchově a také při běžných denních úkonech, jako je sebeobsluha při oblékání nebo stolování.

U dospívajících a dospělých osob lze v diagnostice jemné motoriky využít zkoušky manuální zručnosti. Zjišťuje se kvalita koordinace a rychlost pohybů ruky. Protože dotyčný pracuje každou rukou zvlášť a současně zjišťujeme čas potřebný k provedení úkolu, je možné z výsledku usuzovat i na lateralitu. Při zkouškách manuální zručnosti jsou úkoly zaměřeny na šroubování šroubků, přemísťování kovových kroužků na ohnutém ocelovém drátu nebo přemísťování drobných předmětů. V praxi je vždy diagnostika motoriky propojena s reedukací, protože při testování zároveň danou činnost procvičujeme.

Diagnostika sebeobslužných činností má velký význam u jedinců s tělesným a mentálním postižením. V rámci sebeobsluhy sledujeme stravovací úkony, hygienické návyky, schopnost oblékání a obouvání. Zaměřujeme se tedy na zjištění, zda je jedinec samostatný a ve kterých činnostech je třeba mu pomoci.

Možné příčiny v oblasti nesamostatnosti nemusí být zapříčiněny základní vadou. V mnoha případech je to rodina, která daného jedince k samostatnosti nevede a většinu činností dělá za něj. Tímto způsobem brání rozvoji samostatnosti,  znesnadňuje tak jeho uplatnění v běžném životě.  Ze strany společnosti je člověk s postižením negativně hodnocen, bývá vnímán jako méně schopný.  Ze strany pečovatelů to vyžaduje dostatek času, trpělivosti a laskavé důslednosti při nácviku těchto úkonů. V praxi by mělo platit, že tomuto člověku nepomáháme s tím, co zvládne sám.

První diagnostické poznatky z oblasti sebeobsluhy získáváme v raném věku z vývojových škál. Této oblasti se věnuje kategorie sociální chování, kde se posuzuje úroveň sociálních návyků a sebeobslužných činností, celková sociální reaktivita a vývoj sebepojetí dítěte. V období od 3 do 9 let věku lze v diagnostice využít Vinelandskou škálu sociální zralosti. Tato škála se dá použít u různých druhů zdravotního postižení. Sledují se oblasti, jako je celková soběstačnost, samostatnost dítěte, způsob komunikace, úroveň motoriky, sociální adaptace, také činnosti, které zvládne sám. Důležité je sledovat, co dítě skutečně zvládne samo a ne to, co by mělo vzhledem ke svému věku dokázat.

Diagnostika sebeobslužných činností úzce souvisí s diagnostikou motorických dovedností.
U jedinců s vícenásobným postižením nebo s těžší formou mentální retardace můžeme využít Škálu funkční nezávislosti. Sledujeme zde sebeobsluhu, tělesnou čistotu, pohyby a přesuny na vozíku, do vany a podobně, zvládání lokomoce, komunikace a také sociální porozumění, schopnost řešit běžné problémy a podobně.