Aspergerův syndrom

14.12.2015 15:40

Aspergerův syndrom (AS) patří mezi poruchy autistického spektra. Vyznačuje se potížemi v komunikaci a sociálním chování, bývají v rozporu s celkově dobrým intelektem (u některých jedinců může být i velmi nadprůměrný) a řečovými schopnostmi  - pasivní slovní zásoba bývá bohatá, vývoj řeči není opožděn. Jedná se o celoživotní handicap.

Lidé s Aspergerovým syndromem mají problémy s navazováním přiměřených vztahů s druhými lidmi. Mají problémy v porozumění základním pravidlům, Jinak řečeno, mají potíže v tom, jak mohou druhým lidem dát vhodným způsobem najevo, že je konverzace s nimi zajímá či naopak, kdy mohou vstoupit do konverzace druhých lidí, jak naslouchat druhým lidem a jak vhodně reagovat v různých situacích s využitím řeči těla. Jejich komunikační dovednosti jsou slabé a následkem toho se  raději interakci s druhým lidem vyhýbají nebo se chovají nevhodným způsobem. Obtížně chápou mimoslovní komunikaci. Mají omezená gesta i mimiku.. Někdy mohou negativně reagovat na změny, mohou lpět na rituálech či nutkavě vykonávat určité činnosti. Když mají svůj standardní denní režim a řád, cítí se lidé s Aspergerův syndrom bezpečněji a jistěji. Mnozí lidé s Aspergerův syndrom mají nestandardní zájmy.

 Jedná se o chování  vyznačujícím se poruchou představivosti, komunikace a sociálního chování.  Při Aspergerově syndromu může být hloubka postižení zpravidla mírnější než při ostatních poruchách autistického spektra, ale někdy tomu bývá i opačně.

Porucha je pojmenována podle rakouského psychiatra Hanse Aspergera (1906–1980).  Tento lékař si u svých dětských pacientů všiml problémů v sociálním kontaktu, zvláštností v řeči, omezených zájmů a motorické neobratnosti.

Projevuje se sníženou kvalitou sociální interakce, dodržováním zaběhnutých rituálů v chování, omezenou nebo netypickou mimikou a gestikulací, stereotypními zájmy, problémy s porozuměním humoru a vtipu. Intelekt je v pásmu normy (tj. IQ > 70), někteří jedinci s Aspergerův syndrom mají výrazné intelektové nadání (IQ > 130).  Jejich intelekt je normální, jejich sociální a emoční dovednosti však vždy výrazně zaostávají za jejich vývojem. Pro děti a někdy i dospělé s Aspergerovým syndromem je náročné rozlišit, které chování je sociálně přijatelné a které nikoliv. Nerozumějí významu zdvořilých gest (narozeninové přání a podobně), uniká jim smysl společenských formalit. Je pro ně náročné přiměřeně přijmout nebo vyjádřit kompliment, kritiku nebo gratulaci. Těžce nesou změny, zejména neplánované. Bývají perfekcionističtí, často odmítají novou aktivitu, protože si nejsou jisti, jestli ji dokonale zvládnou. Jsou extrémně kritičtí k vlastním nedostatkům i chybám ostatních. Mezi silné stránky lidí s Aspergerův syndrom patří čestnost, respektování pravidel, spolehlivost, důslednost a cit pro detail.

Zdroj: