Arteterapie

17.09.2015 21:29

Arteterapie je expresivní terapie.
Dává prostor k jedinečnosti, projektivnosti a seberealizaci a jejím duševním zdrojem je fantazijní imaginace.
V širším pojetí se arteterapie využívá při jakékoli umělecké práci s klientem.
V užším pojetí pak arteterapie využívá pro práci s klientem pouze výtvarných uměleckých forem.
V současné době můžeme v arteterapii zaznamenat čtyři základní směry nebo obory:

  • Psychoanalytický
  • kognitivně - behaviorální
  • humanistický
  • integrativní
Arteterapie je sice v současné době považována za samostatnou disciplínu, která má však mezioborový charakter. Při práci v arteterapii terapeut využívá poznatků z dalších disciplín. Jedná se artefieltika, pedagogika, psychologie, psychoterapie a výtvarné umění.
Protože pracujeme s klienty se speciálně vzdělávacími potřebami, vyžaduje naše práce nejen znalost jednotlivých typů postižení, ale vyžaduje i znalost některých specifik výtvarného projevu těchto žáků.
Arteterapie z hlediska přístupu ke klientům můžeme rozdělit na individuální arteterapii a skupinovou arteterapii.
Při individuální arteterapii terapeut pracuje s jedním klientem podle předem vytvořené dohody. Tato dohoda mimo jiné zahrnuje četnost a délku terapeutického sezení, dále pak způsob práce a také pomůcky, s čím chce klient pracovat. Užití výtvarného materiálu se může v průběhu práce měnit. Se změnou by však měli souhlasit speciální pedagog i klient.
Při skupinové arteterapii pracuje speciální pedagog se skupinou klientů podle předem domluvených pravidel. Na rozdíl od individuální terapie může terapeut, ale i klient využívat další faktor, a to tzv. skupinovou dynamiku.
Použití skupinové terapie je např.to, že klienti s podobnými potřebami si mohou poskytnout vzájemnou podporu, pomáhají si společně řešit problémy, mohou se poučit ze zpětné vazby od ostatních.
Při vytváření skupiny je potřeba vzít v úvahu počet klientů ve skupině (ideální počet 12 žáků) a složení členů ve skupině se stejným mentálním postižením.
Důležitá je v arteterapii technika konkrétního postupu práce s klientem. Musíme dobře zvolit vhodné pomůcky k práci, abychom splnili požadovaný cíl.
V některých případech se stává, že tušíme problém, ale klient o něm nechce nebo nemůže mluvit. Můžeme použít techniky, které na první pohled vedou k rozkrývání tématu. V případě, že se potvrdí naše domněnka o osobním tématu klienta, technika může téma rozkrýt či navést klienta na práci s tímto problémem.
U lidí s mentálním postižením je dobré posilovat sebedůvěru a pocit důležitosti pro společnost. Je při práci s nimi také možné propojení arteterapie s taneční a pohybovou terapií.